Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Alejandro Valdivia-Schneider

Идентификационен номер в Регистъра: 41723218179-85
Дата на регистрация: 27/02/2012 15:12:03

Информацията за този субект е била последно изменена на: 15/04/2015 10:58:11
Последната годишна актуализация е извършена на: 15/04/2015 10:58:11
Следваща актуализация най-късно до: 15/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Alejandro Valdivia-Schneider

Indépendant

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Самостоятелно заети консултанти

    Координати за връзка

Pere Martell, 30, 3ºB
07003 Palma de Mallorca
ИСПАНИЯ

(+34) 696991038

    Правно отговорно лице

Господин  Alejandro Valdivia-Schneider

Indépendant

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Alejandro Valdivia-Schneider

Indépendant

    Цели и задачи

Independent consultant. Active in networking and alliances.
Areas of interest: tourism, regional policy, environment.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Areas of interest: tourism, regional policy, environment.


 

Не

Не

Не

Не

Не

Actividades de consultoría. Política regional, turismo, medio ambiente.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Конкуренция
 • Култура
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

3 000 €

< 99 999 €

 • None.

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.