Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Transport en Logistiek Nederland

Identifikačné číslo v Registri: 41712511261-57
Dátum registrácie: 27.2.2009 11:43:20

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 19.2.2014 11:36:50
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19.2.2014 11:36:50


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Transport en Logistiek Nederland
Skratka: TLN
Právna forma: Vereniging
Internetová stránka: http://www.tln.nl

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Peter H.P. Sierat
Funkcia: Algemeen directeur

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Maria Jans
Funkcia: Manager European Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Boris Pasternaklaan  22
P. O. BOX: 3008
2700 KS Zoetermeer
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+31) 884567111
Fax: (+31) 884567200
Ďalšie kontaktné údaje: Transport en Logistiek Nederland (TLN)
Vertegenwoordiging in Brussel:

Maria Jans
Manager European Affairs
Archimedesstraat 5, bus 4
1000- Brussel
T 02 5100882
E mjans@tln.nl

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Transport en Logistiek Nederland is de Nederlandse belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar 6.ooo leden (varierend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners)de belangen. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer, daarnaast zijn er 5 regiokantoren verspreid over het land. Bij TLN werken 115 medewerkers.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Maria Jans 6.3.2014 4.3.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Alle activiteiten die direct of indirect de logistiek en het vervoer van goederen betreffen

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
IRU - International Road Transport Union
VNO-NCW - De centrale ondernemersorganisatie van Nederland

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.