Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Transport en Logistiek Nederland

Identifikačné číslo v Registri: 41712511261-57
Dátum registrácie: 27/02/2009 11:43:20

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 02/04/2015 15:17:25
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 02/04/2015 15:17:25
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 02/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Transport en Logistiek Nederland

TLN

Vereniging

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Boris Pasternaklaan, 22
P. O. BOX: 3008
2700 KS Zoetermeer
HOLANDSKO

(+31)884567111

Archimedesstraat 5
1000 Brussel
BELGICKO

(+32)471331058

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Peter H.P. Sierat

Algemeen directeur

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Maria Jans

Manager European Affairs

    Ciele a poslanie

Transport en Logistiek Nederland is de Nederlandse belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar 6.ooo leden (varierend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners)de belangen. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer, daarnaast zijn er 5 regiokantoren verspreid over het land. Bij TLN werken 115 medewerkers.

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- witboek transport
- maten en gewichten richtlijn
- enforcement posting of workers

- project om Nederland als logistiek land beter op de kaart te zetten (ook ivm het voorzitterschap van Nederland)


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Alle activiteiten die direct of indirect de logistiek en het vervoer van goederen betreffen

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

TLN heeft 1 persoon in Brussel, maar deze is ook in Nederland actief om te werken in het hoofdkantoor (1 dag) en ledenbezoek.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Maria JANS 08/04/2015 02/04/2016

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

IRU - International Road Transport Union
VNO-NCW - De centrale ondernemersorganisatie van Nederland

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.