Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

QED

Identifikačné číslo v Registri: 41577996687-55
Dátum registrácie: 15.9.2011 14:58:50

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.9.2014 9:01:01
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.9.2014 9:01:01


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: QED
Skratka: QED
Právna forma: Société Privée à Responsabilité Limitée (Belgium)
Internetová stránka: http://www.qed.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Martin Sjöberg
Funkcia: Managing Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Martin Sjöberg
Funkcia: Managing Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de Spa  28
1000 Bruxelles
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 22804272
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: QED Communication is an independent meeting organiser specialised in creating a forum for dialogue between policy makers, regulators, NGOs and private companies. We act as provider of a neutral platform, identifying important legislative proposals and ensuring that the debate is balanced and focused on the relevant issues in new or revised legislation. As meeting organizer we do not have an own stake in the debate.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 8
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Martin Sjöberg 21.11.2013 18.11.2014
Adam Lindmark 21.11.2013 18.11.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


QED is a meeting organiser and a provider of a neutral platform. We identify new legislative proposals and make sure that the most relevant policy makers, regulators, NGOs and private companies participate in the debate. We firmly believe that through meetings and dialogue we can create better understanding and in the end better policy making.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 08/2013 - 08/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 300000  € a < 350000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

QED Communication is an independent meeting organiser specialized in EU affairs events. We do not have an own interest in the topics at hand, nor do we represent anyone else's interests. Consequently, we are not lobbyist and do not have a budget for lobbying activities. The correct figure under heading #2 above should therefore be "0". This is however not accepted by the Transparancy Register.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.