Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Edison Spa

Identifikačné číslo v Registri: 401111262-07
Dátum registrácie: 25.6.2008 11:54:17

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 25.6.2014 14:34:54
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 25.6.2014 14:34:54


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Edison Spa
Skratka: EDS
Právna forma: Società per Azioni
Internetová stránka: http://www.edison.it

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Lescoeur Bruno
Funkcia: Chief Executive Officer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Marco Margheri
Funkcia: SVP Public and EU Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Foro Buonaparte  31
20121 Milano
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 0262221
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Please use the following contact details:

Edison Spa
Public and Regulatory Affairs
EU liaison Office
Avenue des Nerviens, 3
1040 Bruxelles (B)
T: 0032-(0)2-7371570
F: 0032-(0)2-7371575
E: bruxelles@edison.it

SVP of Public and EU Affairs: Mr. Marco Margheri
Contact person: Ms. Simona Goodwin

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Edison (www.edison.it) is one of the oldest energy companies in Europe. It is a leader of the national energy market in Italy as well as being very active in the sector of electricity and gas in several European countries. Edison is involved in ambitious investments projects , in partnership with major stakeholders, reflecting its commitment to the establishment of a new way of generating energy. Edison is committed to several energy sources (from CCGTs to renewables) as well as being a part of several projects of highest strategic importance to the EU. Such projects as the first LNG offshore terminal built in Rovigo or the GALSI pipeline between Algeria and Italia, illustrate Edison’s commitment to R&D. As the newest addition to the EDF group, Edison plans to further develop this policy.
For more information please check www.edison.it or contact bruxelles@edison.it
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Mariacristina Barassi Sabelli 30.1.2014 28.1.2015
Cosimo Avesani 30.1.2014 28.1.2015
Valeria Palmisano 4.2.2014 31.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Edison has been collaborating with the European institutions since many years, offering its experience as a leader in the energy market, for a more in depth elaboration of community legislation. For this purpose, Edison elaborates analysis, studies and positions which are shared with community institutions and stakeholders involved in the European debate and in the elaboration of proposals and decisions on the various dossiers

Edison has also initated an ambitious investment plan in energy infrastructures, in the electricity sector as well as in the natural gas sector. Many aspects of these investments have implications linked to community law and in some cases are under the complete competency of the EU institutions. Edison’s Institutional Relations Department has the task of effectively and appropriately interacting to guarantee to the European commission and the institutions involved punctual and broad information on the evolution of the dossiers, as well as elaborating subjects that fall directly under community competency.

The Brussels office actively collaborates with the various stakeholders and representative organizations and interacts when necessary with community institutions also to represent the positions of the organizations.
For more information please go to www.edison.it or contact Bruxelles@edison.it

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Edison participates in various organizations of interest representation in Italy as well as in Europe. The sharing of information through the presence of Edison representatives in committees and working groups contributes to an informed internal debate.
On a purely informational basis, below are listed some of the most important organizations Edison is working closely with :

- Assoelettrica / UNEI / Eurelectric
- Confindustria / Businesseurope
- Eurogas
- GIE / GTE / GSE / GLE
- Efet
- Recs
- GII (Gruppo Iniziativa italiana)

Edison also participates in the activities of the Industry Advisory Panel of the Charter Energy Treaty.

For further information please check www.edison.it or contact bruxelles@edison.it

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 300000  € a < 350000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The Brussels office of Edison are completely integrated within the public and European Affairs departement of Edison SpA. The office is under the administrative direction of Edison SpA, headquartered in Buonaparte 31 - 20121 Milan. The numbers previously cited in option II correspond to the indicative value of the direct activities of the EU office of the society, calculated according to the criterions and the indications furnished in the Code of Conduct of the present Register. Associative costs are not included if there are not directly sustained by the operational unity and directly reported to the activities of establing relations with European institutions.
For more information please check www.edison.it or contact bruxelles@edison.it

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
EDISON