Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Unión Nacional de Industrias del Cobre

Identifikačné číslo v Registri: 38429435750-97
Dátum registrácie: 28.4.2011 16:22:53

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.4.2014 8:51:48
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 1.4.2014 8:51:48


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Unión Nacional de Industrias del Cobre
Skratka: UNICOBRE
Právna forma: Asociación empresarial
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: Diego García Carvajal
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Diego García Carvajal
Funkcia: Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Princesa  79
E28008 Madrid
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 915448451
Fax: (+34) 915448884
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: UNICOBRE REPRESENTA LOS INTERESES COMUNES DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA INDUSTRIA DEL COBRE EN ESPAÑA ANTE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS, LOS ORGANISMOS REGULATORIOS Y LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES, CON EL FIN DE PROMOVER UNA INDUSTRIA COMPETITIVA, MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA SOCIEDAD Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Facilitar la competitividad internacional de sus miembros procurando y participando en acuerdos multilaterales de comercio y evitando desequilibrios artificiales e injustos en el tráfico internacional de mercancías y servicios, en cuanto afecten directa o indirectamente a la industria del cobre española.

Contribuir a una evolución normativa equilibrada a los distintos niveles de la Administración, europea, nacional y regional para lograr el desarrollo sostenible a largo plazo de la industria del cobre española.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Vnútorný trh
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Unicobre es miembro de Confemetal (CEOE), Eurometaux e IWCC. Colaborador del ICSG.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.