Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Ornamental Aquatic Trade Association Ltd.

Identifikačné číslo v Registri: 36638692617-71
Dátum registrácie: 13.11.2009 14:20:34

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 29.10.2013 11:13:35
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29.10.2013 11:13:35


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Ornamental Aquatic Trade Association Ltd.
Skratka: OATA
Právna forma: UK Company limited by guarantee
Internetová stránka: http://www.ornamentalfish.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Keith Davenport
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Keith Davenport
Funkcia: Chief Executive

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Wessex House, 40, Station Road  40
BA13 3JN Westbury, Wiltshire
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+1373) 301352
Fax: (+1373) 301236
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: To promote and protect the interests of those engaged in the trade in ornamental aquatic organisms and ancillary dry goods (aquariums, pond liners etc).

While our membership is purely UK based we represent their interests globally taking part in meetings of CBD, CITES and the OIE.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Anything that can impact our members activities includsing but not limited to fish health, welfare, invasive species, endangered species, + legislation affect electrical goods, veterinary medicines, biocides wtc

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Rybolov a akvakultúra
  • Spotrebitelia

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
European Pet Organsation - EPO

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2012 - 03/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Our accounts are available from Companies House in the UK.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.