Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - P.O. GESTIONE PESCA E ACQUACOLTURA

Numer identyfikacyjny w rejestrze 36482546115-09
Data rejestracji: 11-06-29 12:14:14

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-06-04 17:04:59
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-06-04 17:04:59


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: REGIONE EMILIA-ROMAGNA - P.O. GESTIONE PESCA E ACQUACOLTURA
Nazwa skrócona: ER PESCA ACQUACOLTUR
Status prawny: PUBLIC ADMINISTRATION
Strona internetowa: http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/imprese/pesca

Sekcje

Sekcja: VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.
A dokładniej: Lokalne, regionalne i gminne organy władzy (na szczeblu niższym od krajowego)

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  PIERGIORGIO VASI
Pełniona funkcja: HEAD OF MANAGEMENT FISHERIES AD ACQUACOLTURE POLITICS

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Lorenza Badiello
Pełniona funkcja: resp. Servizio di collegamento con l'Unione europea a Bruxelles

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: VIALE DELLA FIERA PIANO 14° 08
40127 BOLOGNA
WŁOCHY
Numer telefonu: (+39) 3346416705
Numer faksu: (+39) 0515274688
Inne dane kontaktowe: RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
P.O. GESTIONE DELLE POLITICHE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
DOTT.PIERGIORGIO VASI

LA STRUTTURA SI OCCUPA:
della pesca professionale, sportiva e ricreativa in acque marittime
dell'acquacoltura sia in acque interne (dolci, vallive, salmastre) che in acque marine
delle politiche di sviluppo, commercializzazione, trasformaziuone e promo-valorizzazione dei prodotti ittici
elabora programmi e progetti, a carattere regionale, nazionale ed europeo per il settore ittico e di accompagnamento agli imprenditori.
promuove la ricerca scientifica.
elabora proposte legislative e normative per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività comnnesse.
Partecipa all’elaborazione della normativa e degli interventi sia nazionali che comunitari.
Predispone piani di gestione locale per il controllo dello sforzo di pesca e per l'organizzazione delle attività di acquacoltura.
Promuove politiche di qualità e di tracciabilità controllata (marchio PCAA e QC).
Organizza e partecipa a campagne ed eventi per la valorizzazione dei prodotti ittici.
Esercita le funzioni relative all’utilizzo del mare territoriale e del demanio marittimo ai fini della pesca e dell'acquacoltura.
Individua e definice le norme di gestione delle aree di tutela biologica regionale in ambito marino.
Predispone l’istruttoria per il riconoscimento delle OP della pesca (Organizzazioni di Produttori).
Nell’ambito dei progetti transnazionali propone, attraverso la partecipazioe al Distretto di pesca Nord Adriatico, l'attuazione di politiche comuni tra le regioni adriatiche italiane (Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia) e le regioni degli stati della costa orientale (comuni litoranei sloveni, Istria, Quarnero) per una gestione coordinata delle attività di pesca e di acquacoltura, per la tutela delle risorse alieutiche, per l’organizzazione del settore peschiero, per la promozione della ricerca e per la creazione di un modello di governance dell’Adriatico.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: La Regione Emilia-Romagna è competente in materia di pesca professionale nelle acque interne fin dalla sua istituzione. La competenza invece in materia di pesca professionale in acque marittime le deriva dalle modifiche al titolo V della Costituzione. La Regione in particolare:
Programma interventi di sviluppo e valorizzazione nel settore.
Promuove la ricerca scientifica.
Definisce la legislazione e la normativa di riferimento.
Partecipa all’elaborazione della normativa e degli interventi sia nazionali che comunitari.
Predispone piani annuali per interventi strutturali in materia di pesca marittima.
Predispone piani di gestione locale per il controllo dello sforzo di pesca.
Rilascia le licenze di pesca professionale nelle acque interne attraverso le Province delegate.
Promuove politiche di qualità controllata (marchio PCAA).
Valorizza i prodotti ittici.
Esercita le funzioni relative all’utilizzo del mare territoriale e del demanio marittimo ai fini della pesca.
Individua e gestisce le aree di tutela biologica in ambito marino.
Predispone l’istruttoria per il riconoscimento delle OP della pesca (Organizzazioni di Produttori).
Nell’ambito dei progetti transnazionali la Regione si propone, attraverso la creazione di un distretto altoadriatico, di attuare politiche comuni tra le regioni adriatiche italiane (Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia) e le regioni degli stati della costa orientale (comuni litoranei sloveni, Istria, Quarnero) per una gestione coordinata delle attività di pesca. Le tematiche sviluppate sono la tutela delle risorse alieutiche, l’organizzazione del settore peschiero, la promozione della ricerca e la creazione di un modello di governance dell’Adriatico.

Per l'Emilia-Romagna riveste particolare importanza la vallicoltura, ovvero l'allevamento di pesci, crostacei e molluschi nelle valli naturali del Delta del Po nonchè la mitilicoltura in impoiuanti off-shore posti al largo delle coste regionali.

La Regione Emilia-Romagna promuove l'acquacoltura allo scopo di ridurre il prelievo di prodotti selvatici, necessariamente limitati, e quale attività economica integrativa dei redditi di agricoltori e pescatori.

La Regione gestisce direttamente il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità di pesca o di acqaucoltura.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 12
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


pesca professionale
pesca sportiva
pesca ricreativa
acquacoltura
organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura - organizzazione dei produttori ittici
Fondo europeo per la pesca - FEP
Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca - FEAMP
Strategia marittima adriatico-ionica

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rybołówstwo i akwakultura
 • sektor audiowizualny i media
 • sport

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 12
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 3 000 000
w tym środki publiczne: 3 000 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 1 500 000
- Dotacje: 0
- ze źródeł krajowych: 1 200 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 300 000
z innych źródeł: 0
- darowizny: 0
- składki członkowskie: 0
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 300000  €–350000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.