Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Vétérinaires Sans Frontières - Dierenartsen Zonder Grenzen

Αριθμός μητρώου: 36182045879-89
ημερομηνία της εγγραφής: 20/05/2011 12:57:38

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 20/05/2014 16:30:37
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 20/05/2014 16:30:37

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Vétérinaires Sans Frontières - Dierenartsen Zonder Grenzen

VSFB

NGO

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue Paul Deschanellaan, 36-38
1030 Brussel
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 25390989

(+) 

Animal health, human health

Veterinarians Without Borders is a Belgian NGO which carries out projects in Africa in order to improve the cattle breeding conditions. In many of these countries, where there is little rainfall or where there is often war, the livestock is a question of life or death for the population, and veterinary treatment is often non existent. When the livestock is ill, it is the entire village which is in danger. With the construction of a veterinary network in these regions, Vets Without Borders can fight against hunger and poverty in Africa.

Livestock is a question of life or death for the families of African stockbreeders

For 700 million people in the world, the quality of life depends on the health of their livestock. Cows, goats, sheep, camels and birds are part of the daily life for the families of African stockbreeders. The animals provide important revenues, but also protein at a lower cost. The livestock is also used for traction farming and as a source of manure for the fields. The milk and animals can be sold or exchanged for other means of subsistence. In short, the herd plays an important role in the local economy.

Training local stockbreeders and veterinary technicians

Vets Without Borders also trains both local stockbreeders and veterinary technicians. With the help of advice and basic methods, we teach farmers how to treat illnesses. The trained veterinary technicians receive a basic kit with medications and are given responsibilities with regard to the health of the animals in their community. Together they form a veterinary network which has never existed before. The veterinary assistants also play an important role in the large scale vaccination campaigns.

Encourage food security

By treating the livestock, Vets Without Borders plays a preventative role against hunger and poverty in Africa. Thanks to their livestock, the farmers can diversify their sources of income. They are less dependent on the harvest of a single crop, which can be completely destroyed by drought, floods or disease. In order for their projects to succeed, Vets Without Borders devotes a lot of attention to all of the people involved in stockbreeding. They learn how to ensure that the animals produce more milk or how to run Livestock Food Banks. The women are also given responsibilities.

Encourage local and sustainable initiatives

In all of its projects, Vets Without Borders focuses on aid for sustainable development. We support and stimulate existing local initiatives and, if possible, we collaborate with an existing local partner. We participate in the establishment of commercial outlets and we promote better commercial conditions. The aim is that the local population can, after a certain time, have more resources at their disposal and need no longer depend on international aid. We can then withdraw and transfer the project over to a local partner.

Active in 8 African countries

Vets Without Borders carries out projects in 8 African countries: Burkina Faso, Niger, Mali, Kenya, Sudan, Uganda, Rwanda and the Democratic Republic of Congo. Certain projects are cross-border: they are carried out by several countries and/or in collaboration with other international organisations. We primarily operate in the regions affected by drought and conflict.

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Bart Balis

Voorzitter

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Koen Van Troos

Education Officer

    Στόχοι και αποστολή

Our vision
"Healthy animals, healthy people."


We believe that

Every person has the right to decent living conditions and international solidarity is of the utmost importance. The earth, livestock and people are inextricably linked in a chain, in which animals are a factor in sustainable development. "Development gives increased choices to beneficiary populations.


Our mission

"Vétérinaires Sans Frontières Belgium improves the well-being of disadvantaged populations in developing countries through the optimisation of livestock farming."


Our approach: to work in partnership, to train, to empower, to raise awareness
•To establish partnerships based on mutual respect to further a common goal.
•To put ourselves at the service of vulnerable populations as part of a constant learning process.
•To train and to empower communities, and to strengthen local partners involved in livestock.
•To respect the environment, local culture and laws, human rights, traditional knowledge and animal welfare.
•To use ethical approaches and participatory and culturally relevant technology to achieve our goals.
•To raise awareness among the wider public regarding development issues, with emphasis on the role of animals as a key factor in sustainable development.
•To implement projects in both development and emergency contexts, according to the principle of impartiality.

Our values: Respect, Transparency, Sustainability
•VSF Belgium always follows its code of ethics.
•VSF Belgium’s management is transparent and we are accountable to our stakeholders.
•The activities initiated by VSF Belgium and partners are sustainable.
•VSF Belgium is an equal opportunities employer concerned with staff development.

Our structure: Non-profit organisation registered as an NGO
•VSF Belgium is a non-profit organisation officially registered as an NGO by the Belgian government and several international organisations and African governments.
•VSF Belgium has a professional staff, both international and national.
•VSF Belgium is a member of VSF Europa.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Three quarters of the world’s poor depend on livestock: over one billion people rely upon cows, camels, goats, sheep and poultry for their survival. This is why VSF Europa and its members, such as VSF-Belgium, are working towards reducing poverty and preserving food sovereignty by supporting small-scale farmers and rural livelihoods.

VSF Europa and Vétérinaires Sans Frontières Belgium raise awareness of the general public on the role of livestock as a key factor in sustainable development, through worldwide advocacy based on the perspective of local partners. The sectors of intervention include among others community-based animal health programs, support to local veterinary services and promotion of food sovereignty and income generating activities.

A part from its activities in the South, VSF also takes actions in the North. For the second time, VSF Europa has a Development Education Program (DEP) that is being implemented by AVSF (France), SIVTRO (Italy) and Vétérinaires Sans Frontières Belgium. Together we raise awareness on small scale livestock farming, food sovereignty and climate change. The general focus of our DEP program is the relation between small scale livestock farming and climate change.

The purpose of the Development Education Program is to sensitize future and current European livestock keepers on small scale livestock farming in the South and how livestock keepers in the South are affected by the actions of their colleagues in the North. We also aim to sensitize European decision makers on these issues, as well as the public at large. Tools are being developed in order to achieve this goal, such as a scientific study on the relation between small scale livestock farming and climate change, guest courses in universities and colleges, exchange visits between Belgian livestock keepers and their African counterparts and promotion of responsible consuming of animal products such as meat and milk.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

12

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Περιβάλλον

    Μέλη

100

 • ΒΕΛΓΙΟ

VSF-Belgium is a member of VSF-Europa, NGO-federatie and ACODEV, 11 11 11 and CNCD and for 2013, VSF-Belgium is the focal point for CELEP, the Coalition of European Lobbies on Eastern African Pastoralism.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2011  -  12/2011

11.962.648 €

11.242.722 €

 €

2.633.869 €

2.455.890 €

1.705.675 €

1.485.190 €

1.031.369 €

592.248 €

1.338.481 €

719.926 €

719.926 €

 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.