Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

itside srl

Identifikačné číslo v Registri: 35925808414-96
Dátum registrácie: 25.3.2012 12:14:37

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 4.9.2014 15:52:14
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26.2.2014 17:46:44


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: itside srl
Skratka:
Právna forma: srl
Internetová stránka: http://www.mobysign.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  antonio bonsignore
Funkcia: ceo

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  antonio bonsignore
Funkcia: ceo

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: via simone da corbetta  29 a
20011 corbetta
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 3475753685
Fax: (+39) 0239562013
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: ITside is focused on giving trusted/legal value to digital information specially through mobile phones. This means to implement new technologies for defining consumers/citizens' digital identities in a very secure way for electronic and mobile payments, for the secure access to websites and homebanking-mobile banking websites, for signing documents with full legal value electronically through the mobile phone, for accessing e-services of public administrations with a secure identity and through the mobile phone as a device of identification. Itside if focused on making more secure our transactions avoiding e-frauds as instead of using credentials like user/passwords/credit card numbers we implement solution where the qualified electronic signature is what is sent on the Internet and so hackers from this can't substitute us as our identity is kept on a secure element on the phone, from which it can't be extracted. With this technology citizens/consumers can pay, surf on the internet, access e-services with only one PIN for authorising many transactions in full security. The PIN activates the private key stored in a CCEAL4+ secure element with protection profile required by European Union for having a qualified electronic signature.
We work also in e-Invoicing processes, and legal e-archiving.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


ITside is a technologic company developing solutions for the secure access of citizens/consumers to the next future e-services.
Our company is interested in being present in the Register.
In the last months no event required our participation to discussions in European Parliament/European Commission, but we are interested to participate in the future.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Obchod
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Výskum a technológie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
eInvoicing gateway that treats about digital processes for B2B area

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Commission's Interest Representative Register