Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Provincie Limburg

Id-nummer i registret: 35291788333-26
Registreringsdag: 2012-03-13 12:08:37

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-12 16:41:14
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-12 16:41:14


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Provincie Limburg
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): publliekrechtelijke rechtspersoon
Webbplats: http://www.limburg.nl

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå)

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Theo Bovens
Befattning: Commissaris der Koningin

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jacqueline de Groot
Befattning: Senior EU Public Affairs Officer

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Limburglaan  10
Box: 5700
6202 MA Maastricht
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+31) 0433899999
Fax: (+31) 0433618099
Andra adressuppgifter: Adres Brusselse vertegenwoordiging:

Huis van de Nederlandse Provincies
t.a.v. Provincie Limburg
Trierstraat 59-61
B-1040 Brussel
België

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: De Nederlandse provincies vormen het middenbestuur tussen de nationale overheid en de gemeenten. De kerntaken van de provincies zijn: duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer; regionale economie; milieu, energie en klimaat;
culturele infrastructuur en monumentenzorg; vitaal platteland; kwaliteit openbaar bestuur.

Provincies moeten daarbij voldoen aan de wet- en regelgeving die zijn oorsprong vindt in Brussel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van veel Europese regels en beleid. Zo hebben provincies te maken met Europese milieunormen, in bijvoorbeeld de richtlijn voor luchtkwaliteit en de kaderrichtlijn water. Daarnaast moeten provincies zich houden aan de Europese regels voor aanbesteding en staatssteun. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van provinciaal beleid rekening te houden met Europese wet- en regelgeving en beleidskaders.

Voor de provincie Limburg in het bijzonder geldt dat ze als grensregio per definitie raakvlakken heeft met allerlei Europese beleidsthema's, bijvoorbeeld bij de afstemming met buurregio's.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 9
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


De voorstellen voor een nieuwe programmaperiode voor structuurfondsen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energie. De voorstellen voor een Europees klimaatpakket.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 0
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Assembly of European Regions (AER), Peri-Urban Regions Platform Europe (PURPLE), European CHemical Regions Network (ECRN), Euregio Maas-Rijn, European Policy Centre (EPC), Association of European Border Regions (AEBR), Demographic Change Regions Network (DCRN).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 03/2013
Total budget: 586 200 000
därav offentlig finansiering: 586 200 000
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag:
- nationella källor: 236 400 000
- regionala/lokala källor: 3 500 000
opcenten motorrijtuigenbelasting : 96 200 000
overig (dividenden, rente enz.) : 250 100 000
därav andra källor: 0
- gåvor: 0
- medlemsavgifter: 0
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

De ingevulde bedragen komen uit de begroting 2013.
De uitgaven voor de belangenvertegenwoordiging van de provincie Limburg bij de Europese instellingen betrekken enkel de kosten van de vertegenwoordiging in het Huis van de Nederlandse Provincies. Dit bedrag is exclusief personeelskosten.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.