Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Provincie Limburg

Identifikační číslo v rejstříku: 35291788333-26
Datum registrace: 13.3.12 12:08:37

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 12.3.14 16:41:14
Datum poslední roční aktualizace je 12.3.14 16:41:14


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Provincie Limburg
Zkratka:
Právní forma publliekrechtelijke rechtspersoon
Internetové stránky: http://www.limburg.nl

Oddíly

Oddíl: VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.
Upřesnění: místní, regionální a obecní orgány (na nižší než celostátní úrovni)

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Theo Bovens
Funkce: Commissaris der Koningin

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Jacqueline de Groot
Funkce: Senior EU Public Affairs Officer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Limburglaan  10
Poštovní přihrádka: 5700
6202 MA Maastricht
NIZOZEMSKO
Telefon: (+31) 0433899999
Číslo faxu: (+31) 0433618099
Další kontaktní údaje: Adres Brusselse vertegenwoordiging:

Huis van de Nederlandse Provincies
t.a.v. Provincie Limburg
Trierstraat 59-61
B-1040 Brussel
België

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: De Nederlandse provincies vormen het middenbestuur tussen de nationale overheid en de gemeenten. De kerntaken van de provincies zijn: duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer; regionale economie; milieu, energie en klimaat;
culturele infrastructuur en monumentenzorg; vitaal platteland; kwaliteit openbaar bestuur.

Provincies moeten daarbij voldoen aan de wet- en regelgeving die zijn oorsprong vindt in Brussel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van veel Europese regels en beleid. Zo hebben provincies te maken met Europese milieunormen, in bijvoorbeeld de richtlijn voor luchtkwaliteit en de kaderrichtlijn water. Daarnaast moeten provincies zich houden aan de Europese regels voor aanbesteding en staatssteun. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van provinciaal beleid rekening te houden met Europese wet- en regelgeving en beleidskaders.

Voor de provincie Limburg in het bijzonder geldt dat ze als grensregio per definitie raakvlakken heeft met allerlei Europese beleidsthema's, bijvoorbeeld bij de afstemming met buurregio's.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 9
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


De voorstellen voor een nieuwe programmaperiode voor structuurfondsen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energie. De voorstellen voor een Europees klimaatpakket.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Sport
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 0
Celkový počet členských organizací: 0
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Assembly of European Regions (AER), Peri-Urban Regions Platform Europe (PURPLE), European CHemical Regions Network (ECRN), Euregio Maas-Rijn, European Policy Centre (EPC), Association of European Border Regions (AEBR), Demographic Change Regions Network (DCRN).

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 03/2013
Celkový rozpočet: 586 200 000
z toho veřejné financování: 586 200 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty:
- ze státních zdrojů: 236 400 000
- z místních či regionálních zdrojů: 3 500 000
opcenten motorrijtuigenbelasting : 96 200 000
overig (dividenden, rente enz.) : 250 100 000
z toho ostatní zdroje: 0
- dary: 0
- členské příspěvky: 0
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

De ingevulde bedragen komen uit de begroting 2013.
De uitgaven voor de belangenvertegenwoordiging van de provincie Limburg bij de Europese instellingen betrekken enkel de kosten van de vertegenwoordiging in het Huis van de Nederlandse Provincies. Dit bedrag is exclusief personeelskosten.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.