Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Euroshore International

Identifikačné číslo v Registri: 35204533304-65
Dátum registrácie: 6.3.2010 17:21:29

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 7.2.2014 11:17:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 7.2.2014 11:17:52


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Euroshore International
Skratka: Euroshore
Právna forma: vzw
Internetová stránka: http://www.euroshore.com/

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Guido Van Meel
Funkcia: Secretaris Generaal

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Guido Van Meel
Funkcia: Secretaris Generaal

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Buro & Design Center Esplanade 1
P. O. BOX: 87
1020 BRUSSEL
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 59 23 70 48
Fax: (+32) 59 23 70 48
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Euroshore International heeft als doel:
Het behartigen van de belangen van bedrijven die zich bedrijfsmatig bezighouden met het inzamelen, opslaan, verwerken en verwijderen van afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart en dit op een milieutechnisch verantwoorde manier.
Euroshore zal tevens de standpunten en het beleid van de leden uitdragen naar de relevante internationale en Europese instellingen en problemen bestuderen inzake scheepsafval waar leden in hun dagdagelijkse uitoefening mee worden geconfronteerd.
Meer in het bijzonder zal Euroshore haar leden vertegenwoordigen op internationale fora om het gebruik van havenontvangstinstallaties te promoten.
Euroshore zal ook standaarden promoten inzake de inzameling, opslag, verwerking en verwijdering van scheepsafval zoals onder meer standaardisatie van codes, creatie en promotie van een uniform afvalcertificaat.
Euroshore ijvert ook voor gelijke concurrentievoorwaarden in heel Europa en daarbuiten en staat voor een gezonde en faire concurrentie.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Euroshore International heeft als doel:
Het behartigen van de belangen van bedrijven die zich bedrijfsmatig bezighouden met het inzamelen, opslaan, verwerken en verwijderen van afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart en dit op een milieutechnisch verantwoorde manier.
Euroshore zal tevens de standpunten en het beleid van de leden uitdragen naar de relevante internationale en Europese instellingen en problemen bestuderen inzake scheepsafval waar leden in hun dagdagelijkse uitoefening mee worden geconfronteerd.
Meer in het bijzonder zal Euroshore haar leden vertegenwoordigen op internationale fora om het gebruik van havenontvangstinstallaties te promoten.
Euroshore zal ook standaarden promoten inzake de inzameling, opslag, verwerking en verwijdering van scheepsafval zoals onder meer standaardisatie van codes, creatie en promotie van een uniform afvalcertificaat.
Euroshore ijvert ook voor gelijke concurrentievoorwaarden in heel Europa en daarbuiten en staat voor een gezonde en faire concurrentie.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Rozširovanie
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.