Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

AIR FRANCE

Identifikačné číslo v Registri: 350652449-83
Dátum registrácie: 24.6.2008 14:21:35

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.6.2014 16:13:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.6.2014 16:13:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: AIR FRANCE
Skratka:
Právna forma: ENTREPRISE
Internetová stránka: http://www.airfrance.fr

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Frédéric Gagey
Funkcia: Président Directeur Général d'Air France

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Emmanuel Jahan
Funkcia: permanent representative

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: rue de Paris  45
95747 Roissy CDG Cedex
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 1 41 56 78 00
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Coordonnées du bureau de Bruxelles: 0032 2 541 42 96

Adresse:
Air France
149 Avenue Louise
1050 Bruxelles
Belgique

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Apporter l'expertise d'Air France auprès des institutions européennes (Commission Européenne, Parlement Européen et Conseil de l'Union Européenne).

Informer Air France des avancées législatives de l'Union sur les thématiques la concernant.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Philippe Eydaleine 6.6.2014 4.6.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Droit des consommateurs
Affaires environnementales
Politique des transports
Relations extérieures
Competitivité International
Politique sociale

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Air France est membre de l'AEA (Association of European Airlines, de la FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation Marchande), du CEEP et de l'IATA.

Air France participe également à des think tanks comme Confrontations Europe et l'Ifri.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Ce montant ne comprend pas les déclarations d'autres entités du groupe déclarées de façon individuelle sous la rubrique KLM.
Il s'agit du budget de fonctionnement de l'entité (hors salaires).

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.