Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Id-nummer i registret: 34774732119-86
Registreringsdag: 04/08/2009 15:45:58

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 04/05/2015 14:04:05
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 04/05/2015 14:04:05
Sista dag för nästa uppdatering är den: 04/05/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

FA

Employers' Organisation

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Amaliegade, 7
1256 Copenhagen K
DANMARK

(+45) 33 91 47 00

Avenue des Arts 56
Box: Postboks: 1000
 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 4529721613

    Juridiskt ansvarig

Mariane Dissing

Managing director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Susan V Middelboe

Head of EU

    Mål och uppdrag

FA varetager finanssektorens interesser på det arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske område.
FA fører sager i Arbejdsretten, ved domstole og faglige voldgifter samt rådgiver sine medlemmer om ansættelsesretlige anliggende. FA udarbejder også statistikker og nøgletal om finanssektorens arbejdsmarked.

FA søger politisk indflydelse i Danmark og EU. FA arbejdsmarkedspolitiske arbejde sker gennem
* Interessevaretagelse i råd og udvalg.
* Kontakt til politikere og andre beslutningstager.
* Politikoplæg, høringsvar og debatindlæg.
* Trepartsforhandlinger.

FA's arbejdsmarkedspolitiske mål
Formålet er at sikre medlemsvirksomhederne de bedste mulige arbejdsmarkedspolitiske rammevilkår og herunder et udbud af højtkvalificeret arbejdskraft, som matcher deres behov.
FA's konkrete arbejdsmarkedspolitiske mål er:

* Tæt kobling mellem arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.
* Høj mobilitet og omstillingsevne hos arbejdstyrken gennem kompetenceudvikling.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1   25%: 2

3

1,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Allmänna och institutionella frågor
  • Informationssamhället
  • Inre marknaden
  • Inrikes frågor
  • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
  • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
  • Utbildning

    Medlemskap

Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € och < 24 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.