Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Landis+Gyr AG

Identifikačné číslo v Registri: 34504727656-95
Dátum registrácie: 10/01/2012 10:04:19

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 18/03/2015 11:47:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 18/03/2015 11:47:51
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 18/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Landis+Gyr AG

Aktiengesellschaft

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Theilerstrasse, 1
6301 Zug
ŠVAJČIARSKO

(+41) 41 935 6000

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Andreas Umbach

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  John L.  Harris

Head of Governmental Affairs and Public Relations

    Ciele a poslanie

Landis+Gyr, founded in Zug, Switzerland in 1896, is the leading global smart metering solutions provider with an installed base of over 300 million electricity meters and over 100 smart metering solutions installed worldwide. Today, the Company offers the broadest portfolio of products and services in the electricity metering industry, and is paving the way for the next generation of smart grid. With annualized sales of more than US$1.5 billion, Landis+Gyr operates in more than 30 countries across five continents, and employs over 5,000 people with the sole mission of helping the world manage energy better.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Smart Metering / Smart Grids
Energy policy
Environmental policy
Sustainable consumption/consumer affairs
Energy Efficiency


 

Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI)

Smart Grids Task Force: Steering Committee

Smart Grids Task Force: Expert Group 3 (Market Design and Regulation)

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 1   50%: 1  

2

1,2

The company has no EU Affairs office in Brussels, but 2 persons in the staff in the Headquarters in Zug, Switzerland who conduct public affairs activities as a part of their duties.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Energetika
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.landisgyr.eu/about/worldwide-locations/

Landis+Gyr is a founding member of the European Smart Metering Industry Group (ESMIG) and the Smart Energy Demand Coalition (SEDC). The Company also holds associate memberships in the European Energy Forum (EEF)and Eurelectric.
Landis+Gyr is also a member of trade associations in the various European countries in which we operate, such as Swissmem in Switzerland, BEAMA in the UK and ZVEI in Germany, and through these memberships is also a member of the European Engineering Industry Association, Orgalime.

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

>= 25 000 € a < 49 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Landis+Gyr also has an internal code conduct addressing relationships with government officials and other stakeholders