Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Landis+Gyr AG

Identifikačné číslo v Registri: 34504727656-95
Dátum registrácie: 10.1.2012 10:04:19

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 22.12.2014 9:25:45
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 22.12.2014 9:25:45


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Landis+Gyr AG
Skratka:
Právna forma: Aktiengesellschaft
Internetová stránka: http://www.landisgyr.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Andreas Umbach
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  John L.  Harris
Funkcia: Head of Governmental Affairs and Public Relations

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Theilerstrasse  1
6301 Zug
ŠVAJČIARSKO
Telefónne číslo: (+41) 41 935 6000
Fax: (+41) 41 935 6382
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Landis+Gyr, founded in Zug, Switzerland in 1896, is the leading global smart metering solutions provider with an installed base of over 300 million electricity meters and over 100 smart metering solutions installed worldwide. Today, the Company offers the broadest portfolio of products and services in the electricity metering industry, and is paving the way for the next generation of smart grid. With annualized sales of more than US$1.5 billion, Landis+Gyr operates in more than 30 countries across five continents, and employs over 5,000 people with the sole mission of helping the world manage energy better.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1,5
Doplňujúce údaje: The company has no office in Brussels, but 2 persons in the staff in the Headquarters in Zug, Switzerland who conduct public affairs activities as a part of their duties.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Smart Metering / Smart Grids
Energy policy
Environmental policy
Sustainable consumption/consumer affairs
Energy Efficiency

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Landis+Gyr is a founding member of the European Smart Metering Industry Group (ESMIG) and the Smart Energy Demand Coalition (SEDC). The Company also holds associate memberships in the European Energy Forum (EEF)and Eurelectric.
Landis+Gyr is also a member of the various trade associations in the various European countries in which we operate, such as Swissmem in Switzerland, BEAMA in the UK and ZVEI in Germany, and through these memberships is also a member of the European Engineering Industry Association, Orgalime.

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2012 - 03/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Landis+Gyr also has an internal code conduct addressing relationships with government officials and other stakeholders