Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Identifikačné číslo v Registri: 32705794105-55
Dátum registrácie: 1.9.2010 14:48:08

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 15.8.2014 17:57:37
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15.8.2014 17:55:17


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Skratka: VNG
Právna forma: Vereniging
Internetová stránka: http://www.vng.nl

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni)

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Jantine Kriens
Funkcia: Director General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Annemiek Wissink
Funkcia: Directeur Europa

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Nassaulaan  12
P. O. BOX: 30435
2500 GK Den Haag
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+3170) 3738393
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: House of Cities, Municipalities and Regions
Square De Meeûs 1
1000 Brussel
België

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Represent the interests of Dutch municipalities.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 8
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


State Aid
Cohesion Policy
Public Procurement
Environement
Transport
Climate Change
Europe2020
Multi-level governance

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • HOLANDSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (CEEP)
United Cities and Local Governments (UCLG)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 52 804 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 19 108 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 6 462 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 12 646 000
z iných zdrojov: 33 696 000
- dary:
- členské: 19 826 000
Financiele Baten en Lasten : 3 089 000
Resultaat deelnemingen : 3 116 000
Overige opbrengsten : 7 665 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 500000  € a < 600000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

VNG annual financial statement is published online: www.vng.nl
http://www.vng.nl/files/vng/05a-bijlage-financieel-jaarverslag-vng-2013.pdf
Overview of representation of Dutch Municipalities in EU organisations:
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=65853

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.