Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Identifikačné číslo v Registri: 32705794105-55
Dátum registrácie: 01/09/2010 14:48:08

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 26/02/2015 11:31:16
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26/02/2015 11:31:16
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 26/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNG

Vereniging

    Oddiel registrácie

VI - Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Regionálne štruktúry

    Kontaktné údaje

Nassaulaan, 12
P. O. BOX: 30435
2500 GK Den Haag
HOLANDSKO

(+3170) 3738393

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Jantine Kriens

Director General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Annemiek Wissink

Directeur Europa

    Ciele a poslanie

Represent the interests of Dutch municipalities.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

State Aid
Cohesion Policy
Public Procurement
Environement
Transport
Climate Change
Europe2020
Multi-level governance


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

State Aid
Cohesion Policy
Public Procurement
Environement
Transport
Climate Change
Europe2020
Multi-level governance

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 7  

7

7

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

 • HOLANDSKO

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
European Centre of Employers and Enterprises providing Public services (CEEP)
United Cities and Local Governments (UCLG)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

52 804 000 €

19 108 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

6 462 000 €

12 646 000 €

33 696 000 €

19 826 000 €

3 089 000 €

3 116 000 €

7 665 000 €

VNG annual financial statement is published online: www.vng.nl
http://www.vng.nl/files/vng/05a-bijlage-financieel-jaarverslag-vng-2013.pdf
Overview of representation of Dutch Municipalities in EU organisations:
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=65853

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.