Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Cannegieter Consultancy for Regions and Cities

Identifikačné číslo v Registri: 32125046221-81
Dátum registrácie: 15.7.2011 16:37:39

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 20.6.2014 16:59:57
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20.6.2014 16:59:57


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Cannegieter Consultancy for Regions and Cities
Skratka: CCRC
Právna forma: Commanditaire Vennootschap
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni)

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Hendrik Cannegieter
Funkcia: vennoot/zaakvoerder

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Hendrik Cannegieter
Funkcia: Head of Office

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Hooikaai  33A
1000 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 4787416016
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: De Com-V beperkt zich tot het organiseren van bezoeken van Nederlandse regionale overheden en organisaties aan de Europese instellingen in Brussel.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: • Informing the MEP’s about regional and local policies
• Informing regional and local authorities about discussions in the EP that can influence their policies.
• Improving the contacts of the regional and local authorities with the MEPs and other offices of regions and cities in Brussels
• Arranging meetings between regional and local authiorities with MEPs and their assistants
• Stimulating and organizing Group Visits of regional and local authorities to the EP, so there will be a better understanding of the work and aims of the EP and vice versa.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Hendrik Cannegieter 19.7.2014 17.7.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


CAP
Structial Funds
Energy policy
Youth program
Open Days
Reseach and Development
Transport
Environment

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rybolov a akvakultúra
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 1
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • HOLANDSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 4 300
z toho financovanie z verejných zdrojov: 4 300
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 0
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 4 300
z iných zdrojov: 0
- dary: 0
- členské: 0
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Only activities of clients (i.e. municipalities) are taken into account. Because of an illness it was a bad year.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Ik heb de gedragscode ondertekend