Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutsche Kinderhilfe e.V.

Αριθμός μητρώου: 3202008579-94
ημερομηνία της εγγραφής: 30/10/2008 10:50:01 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 6/10/2014 10:53:49 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 6/10/2014 10:53:49 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Deutsche Kinderhilfe e.V.
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: gemeinnütziger eingetragener Verein
Δικτυακός τόπος: http://www.kindervertreter.de

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Rainer Becker
Θέση: Vorstandsvorsitzender

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Kevin Vennewald
Θέση: Projektmanager

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 40 Haus der Bundespressekonferenz Schiffbauerdamm
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49 30) 24 34 29 40
Αριθμός φαξ: (+49 30) 24 34 29 49
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Die Deutsche Kinderhilfe ist die einzige staatlich unabhängige Kindervertretung in Deutschland. Sie vertritt Kinderinteressen aktiv, unabhängig und überparteilich. Dabei ist ihr wichtigstes Anliegen, Kindern Gehör zu verschaffen – für eine bessere Zukunft für alle Kinder in Deutschland. Mit gezielten Projekten setzt sich die Deutsche Kinderhilfe für Kinderschutz, gesundes Aufwachsen, Kompetenz im Internet und Bildung ein. Als zentraler Ansprechpartner für Politik, Medien und Gesellschaft hebt die Deutsche Kinderhilfe dauerhaft Kinderinteressen in den Fokus der Öffentlichkeit und verfolgt das Ziel, Deutschland kinderfreundlicher zu gestalten.

Die Mitglieder, die bei der Deutschen Kinderhilfe Kindervertreter heißen, haben im Wege der Onlinemitgliederversammlung die Möglichkeit, die inhaltliche Arbeit mitzubestimmen und damit echte Demokratie auszuüben, indem sie alle Mitgliedsrechte (u.a. Wahl und Entlastung des Vorstandes) online ausüben können.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Auch innerhalb der Europäischen Union engagiert sich die Deutsche Kinderhilfe als Interessenvertreter der Europäischen Kommission für Initiativen, die die Situation von Kindern in Europa und weltweit verbessern. Die Deutsche Kinderhilfe setzt sich auch auf internationaler Ebene für Medienkompetenz von Kindern im Internet ein. Sie kooperiert mit der internationalen Organisation ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children), die sich weltweit gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kindesentführung stark machen. Seit 2010 ist die europäische Vereinigung für vermisste und sexuell missbrauchte Kinder Missing Children Europe (MCE) Partner der Deutschen Kinderhilfe. Seit 2011 veranstaltete die DKH gemeinsam mit MCE Fachgespräche zum Thema "Vermisste Kinder in Deutschland" in Brüssel.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αθλητισμός
 • Ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Επικοινωνία
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Πολιτισμός

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 2.000
Αριθμός των οργανισμών μελών. 0
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Die Deutsche Kinderhilfe ist Mitglied von ENACSO und White IT, die sich beide für mehr Internetsicherheit für Kinder und Jugendliche einsetzen, der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement e.V. und Gründungsmitglied der BAG Mehr Sicherheit für Kinder e.V.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 500.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 0
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση: 0
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 0
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 500.000
- δωρεές: 500.000
- συνδρομές μελών:
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Der Bundesverband finanziert sich ohne staatliche Zuschüsse ausschließlich aus Spenden und Förderbeträgen. Der Vorstand wird durch einen von der Mitgliederversammlung gewählten Aufsichtsrat (Beirat) kontrolliert, und der Jahresabschluss wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer nach Maßgabe der Arbeitsempfehlung „Rechnungslegung und Prüfung spendensammelnder Organisationen“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. erstellt.
Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.