Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Identifikačné číslo v Registri: 31462594848-53
Dátum registrácie: 22.12.2010 10:14:09

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 17.12.2014 8:50:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15.12.2014 16:02:33


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"
latinkou: Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse
Skratka: BSC SME
Právna forma: non-profit organisation for public benefit
Internetová stránka: http://www.bsc.smebg.net

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Катя Горанова
Funkcia: Изпълнителен директор

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Катя Горанова
Funkcia: Изпълнителен директор

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Кресна  14
P. O. BOX: 203
7000 Русе
BULHARSKO
Telefónne číslo: (+35982) 821472
Fax: (+35982) 821472
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: - Съдействие и подпомагане на регионалното развитие на
Северен централен регион и Евроредиони в обхвата му;
- Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране;
- Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти ;
- Мобилизиране и координиране дейностите на регионални,
национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел постигане на съгласие и сътрудничество;
- Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции;
- Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни
медии, с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Провеждане на панели с МСП (SME Feedback) като част от Enterprise Europe Network по следните теми за периода 2013-2014 година:
- ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА КОМИСИЯТА: ПРЕГЛЕД НА РОЛЯТА НА СЕМЕЙНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО - 2013;
- Консултация на Комисията относно Едноличните дружества c ограничена отговорност - 2013;
- Консултация на Комисията: Европейски туризъм от бъдещето 2013;
- Отворена консултация на Комисията за регулаторната и административна рамка за туристически фирми, публични администрации и други активни туристически фигури в ЕС;
- Събиране на данни за икономическото въздействие от преработването на законодателството за торовете;
- Consultation on the authenticity leather labelling system at EU level;
- Въздействието на европейското договорно право;
- Силна европейска политика в подкрепа на малките и
средни предприятия (МСП) и предприемачи за 2015-2020 г.
Обществена консултация относно Законодателния акт за малкия бизнес (SBA).

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 14
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BULHARSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
1. Член на Enterprise Europe Network и на секторни групи на мрежата "Туризъм и културно наследство" и "Креативни индустрии";
2. Член на Дунавски център по компетенции (Danube Competence Centre);
3. Член на регионални комисии за стратегическо планиране и регионално развитие.
4. Член на Steering Groups по Приоритетни области 7, 8, и 9 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 282 986
z toho financovanie z verejných zdrojov: 188 144
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 174 158
- zo štátnych zdrojov: 13 986
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 94 842
- dary: 81 033
- členské:
стопанска дейност : 13 809
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.