Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Идентификационен номер в Регистъра: 31462594848-53
Дата на регистрация: 10-12-22 10:14:09

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-12-17 10:15:41
Последната годишна актуализация е извършена на 13-12-17 10:15:41


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"
на латиница: Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse
Инициали: BSC SME
Правен статут: non-profit organisation for public benefit
Уебсайт: http://www.bsc.smebg.net

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Катя Горанова
Длъжност: Изпълнителен директор

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Катя Горанова
Длъжност: Изпълнителен директор

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Кресна  14
Пощенска кутия: 203
7000 Русе
БЪЛГАРИЯ
Телефонен номер: (+35982) 821472
Факс: (+35982) 821472
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: - Съдействие и подпомагане на регионалното развитие на
Северен централен регион и Евроредиони в обхвата му;
- Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране;
- Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти ;
- Мобилизиране и координиране дейностите на регионални,
национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел постигане на съгласие и сътрудничество;
- Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции;
- Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни
медии, с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Провеждане на панели с МСП (SME Feedback) по следните теми:
- Обществено допитване относно процедурите за нотифициране и действия срещу незаконно съдържание в интернет;
- Консултация на Комисията относно възможната хармонизация на пазара на торове.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Вътрешен пазар
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 14
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЪЛГАРИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
1. Член на Европейска асоциация на агенциите за развитие (EURADA);
2. Член на Enterprise Europe Network и на секторни групи на мрежата "Туризъм и културно наследство" и "Креативни индустрии";
3. Член на Дунавски център по компетенции (Danube Competence Centre);
4. Член на регионални комисии за стратегическо планиране и регионално развитие.
5. Член на Steering Groups по Приоритетни области 7, 8, и 9 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 428 980
от който публични средства: 257 695
- от европейски източници:
- Обществени поръчки: 0
- Безвъзмездни средства: 218 312
- от национални източници: 39 383
- от регионални източници: 0
други източници: 171 285
- дарения: 140 607
- членски вноски:
стопанска дейност : 30 678
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.