Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Идентификационен номер в Регистъра: 31462594848-53
Дата на регистрация: 22/12/2010 10:14:09

Информацията за този субект е била последно изменена на: 17/02/2015 15:14:08
Последната годишна актуализация е извършена на: 17/02/2015 15:14:08
Следваща актуализация най-късно до: 17/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Сдружение "Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия"

Business Support Centre for Small and Medium Enterprises-Ruse

BSC SME

non-profit organisation for public benefit

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Кресна, 14
Пощенска кутия: 203
7000 Русе
БЪЛГАРИЯ

(+35982) 821472

    Правно отговорно лице

Госпожа  Катя Горанова

Изпълнителен директор

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Катя Горанова

Изпълнителен директор

    Цели и задачи

- Съдействие и подпомагане на регионалното развитие на
Северен централен регион и Евроредиони в обхвата му;
- Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране;
- Разработване и реализиране, самостоятелно или в партньорство на регионални и национални инфраструктурни проекти, демонстрационни проекти ;
- Мобилизиране и координиране дейностите на регионални,
национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие, с цел постигане на съгласие и сътрудничество;
- Предприемане и осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и международни инвестиции;
- Подпомагане и стимулиране развитието на силни и свободни
медии, с цел популяризирането на свободната инициатива на гражданите.

 • европейско равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Консултация върху директивата за работното време

SME Feedback дейности по линия на мрежата в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network


 

Не

Не

Не

Не

Не

Провеждане на панели с МСП (SME Feedback) като част от Enterprise Europe Network по следните теми за периода 2013-2014 година:
- ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА КОМИСИЯТА: ПРЕГЛЕД НА РОЛЯТА НА СЕМЕЙНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО - 2013;
- Консултация на Комисията относно Едноличните дружества c ограничена отговорност - 2013;
- Консултация на Комисията: Европейски туризъм от бъдещето 2013;
- Отворена консултация на Комисията за регулаторната и административна рамка за туристически фирми, публични администрации и други активни туристически фигури в ЕС;
- Събиране на данни за икономическото въздействие от преработването на законодателството за торовете;
- Consultation on the authenticity leather labelling system at EU level;
- Въздействието на европейското договорно право;
- Силна европейска политика в подкрепа на малките и
средни предприятия (МСП) и предприемачи за 2015-2020 г.
Обществена консултация относно Законодателния акт за малкия бизнес (SBA).

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Вътрешен пазар
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

14

Неприложимо

 • БЪЛГАРИЯ

1. Член на Enterprise Europe Network и на секторни групи на мрежата "Туризъм и културно наследство" и "Креативни индустрии";
2. Член на Дунавски център по компетенции (Danube Competence Centre);
3. Член на регионални комисии за стратегическо планиране и регионално развитие.
4. Член на Steering Groups по Приоритетни области 7, 8, и 9 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион.

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

282 986 €

188 144 €

0 €

неприложимо

174 158 €

European Commission, Managing Authority of the CBC Romania-Bulgaria Programme, Bulgarian Ministry of Regional Development

13 986 €

0 €

94 842 €

81 033 €

13 809 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.