Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Hydro Equipment Association

Identifikačné číslo v Registri: 31255558929-97
Dátum registrácie: 7.6.2012 17:37:53

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.5.2014 10:14:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12.5.2014 10:14:34


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Hydro Equipment Association
Skratka: HEA
Právna forma: AISBL
Internetová stránka: http://www.thehea.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Christine van Oldeneel
Funkcia: Managing Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Christine van Oldeneel
Funkcia: Managing Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: rue d'Arlon  63-67
1040 Bruxelles
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 2 400 10 04
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: The Hydro Equipment Association (HEA) was founded in 2001 and represents electro-mechanical equipment suppliers for hydro power globally.

HEA supports sustainable development and public acceptance of hydropower globally:

- through participating in the public debate about the development of energy supply strategies,

- by taking full account of hydro’s economic, social, environmental and political aspects,

- by being a partner in coalitions, promoting good practice in hydroelectric projects.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Hydro Equipment Association (HEA) was founded in 2001 and represents electro-mechanical equipment suppliers for hydro power globally.

HEA supports sustainable development and public acceptance of hydropower globally:

- through participating in the public debate about the development of energy supply strategies,
- by taking full account of hydro’s economic, social, environmental and political aspects,
- by being a partner in coalitions, promoting good practice in hydroelectric projects.

Mission of HEA
- Improve the regulatory frame and the policy environment for hydropower through effective information of and cooperation with public authorities.
- Increase public acceptance of the advantages of hydropower within the entire energy mix.
- Support good practice in hydro projects like the Hydropower Sustainability Assessment Protocol.
- Provide reliable information and argumentation for the public debate on hydropower.
- Participate in hydropower stakeholders’ dialogue in order to explain the position of the industry.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Christine van Oldeneel 13.3.2014 11.3.2015
María Pilar Ocón 13.3.2014 11.3.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The Hydro Equipment Association has recently produced a Technology Roadmap on Hydro Equipment to raise awareness of the innovation challenge of the sector. This Roadmap is closely linked to the future EU strategy regarding Energy Technologies and the Research and Development funding programme. Therefore, HEA has been following closely all the developments in this field, as the public consultation of the Communication on Energy Technologies or the discussions by the European Parliament and the Council on Horizon 2020.

Being Hydropower part of the Renewable Energy family, HEA has shown a special interest for the different EU initiatives in this framework, as the European Parliament report on Current challenges and opportunities for renewable energy on the European energy market, or the debate for the strategy to follow ahead the 2020 targets.

HEA has been recently accepted to participate as an observer in the Strategic Co-ordination Group (SCG) for the implementation of the Water Framework Directive under the Common Implementation Strategy (CIS).

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
International Hydro power Association

European Small hydro power Association

Finančné údaje

Účtovný rok: 05/2012 - 04/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.