Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Provincie Noord-Holland

Identifikačné číslo v Registri: 31077087864-12
Dátum registrácie: 27.1.2012 12:02:31

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.1.2014 10:52:42
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.1.2014 10:52:42


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Provincie Noord-Holland
Skratka: PNH
Právna forma: publiek rechtelijk rechtspersoon
Internetová stránka: http://www.noord-holland.nl

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni)

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Johan Remkes
Funkcia: Commissaris van de Koning in Noord-Holland

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Eva Gijbels
Funkcia: EU- vertegenwoordiger Noord-Holland

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Houtplein  33
P. O. BOX: 3007
2001 DA Haarlem
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+31) 0235143143
Fax: (+31) 0235144040
Ďalšie kontaktné údaje: Adres kantoor Brussel:
Huis van de Nederlandse Provincies
Trierstraat 59-61
B-1040 Brussel
Belgie

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: De ambtelijke organisatie van de Provincie Noord-Holland ondersteunt het college van GS bij het uitvoeren van het collegeprogramma.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje: 2 personen bij het kantoor in Brussel. 1500 personen bij het hoofdkantoor in Haarlem.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


EU policy, Regional Policy, Common Agricultural Policy and many more

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 1 500
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • HOLANDSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
ERRIN, CPMR, PURPLE, AIR, CEMR, CoR

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Celkový rozpočet: 850 000 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 850 000 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 320 000 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
Eigen middelen : 335 000 000
Opcenten:motorrijtuigenbelasting : 195 000 000
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 250000  € a < 300000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.