Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Provincie Noord-Holland

Identifikačné číslo v Registri: 31077087864-12
Dátum registrácie: 27/01/2012 12:02:31

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 16/02/2015 16:57:09
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16/02/2015 16:57:09
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 16/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Provincie Noord-Holland

PNH

publiek rechtelijk rechtspersoon

    Oddiel registrácie

VI - Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Regionálne štruktúry

    Kontaktné údaje

Houtplein, 33
P. O. BOX: 3007
2001 DA Haarlem
HOLANDSKO

(+31) 0235143143

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Johan Remkes

Commissaris van de Koning in Noord-Holland

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Eva Gijbels

EU- vertegenwoordiger provincie Noord-Holland

    Ciele a poslanie

De ambtelijke organisatie van de Provincie Noord-Holland ondersteunt het college van GS bij het uitvoeren van het collegeprogramma.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Klimaat, lucht, urban agenda


 

Nie

Comite van de Regio's - ECOS

Nie

Urban Intergroup

Nie

EU policy, Regional Policy, Common Agricultural Policy and many more

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2  

2

2

2 personen bij het kantoor in Brussel. 1500 personen bij het hoofdkantoor in Haarlem.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

1 500

 • BELGICKO
 • HOLANDSKO

ERRIN, CPMR, PURPLE, AIR, CEMR, CoR

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

892 400 000 €

892 400 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

357 600 000 €

176 400 000 €

358 400 000 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.