Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Associazione TRAMES

Numer identyfikacyjny w rejestrze 30569311703-79
Data rejestracji: 09-05-15 17:30:40

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-05-04 17:15:55
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-05-04 17:15:55


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Associazione TRAMES
Nazwa skrócona: TRAMES onlus
Status prawny: public equivalent body
Strona internetowa: http://www.italytrames.eu/

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Daniela Ravaioli
Pełniona funkcja: Presidente

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Virginia Ravaioli
Pełniona funkcja: Direttore

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Piazza di Cestello  3
Skr. poczt.: 50124
50124 FIRENZE
WŁOCHY
Numer telefonu: (+380) 7013965
Numer faksu: (+0546) 634400
Inne dane kontaktowe: Altro indirizzo in Italia:
Via Lesi,13
48018 Faenza (Ravenna)
Tel/Fax +39.0546.634400
E-mail: info@studiocoge.eu

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: TRAMES Association onlus is a non commercial and non profit organisation (public equivalent body) dedicated to the European community programs. TRAMES organisation which has as its statutory and institutional aim the promotion of intercultural dialogue, the reciprocal exchange between European and non European cultures and the reciprocal knowledge of the culture and history of European populations and activities. TRAMES participates in community programs in cooperation and exchange with other European countries, for contributing to the promotion of a common cultural space for European populations. Through the International projects the Association promoted the participation of young people and carried out the collaboration with other Public Institutions. The Association supports the European initiative for to develop the network project for the Schools and supports projects of inter-regional cooperation for the inter-municipal European networks: meeting place for all participants, share experiences and compare projects for the water protection project, social, cultural, eco-tourism and environmental valorization of Sea and Rivers.
TRAMES aims at improving the quality of protection and enhancement of natural resources and heritage as well as raising awareness about the importance of preserving environment and cultural heritage.
TRAMES contributes to preserving cultural heritage in Europe today and for the future generations through three main areas of activity:
Cooperation, Educational, Information
Cooperation: Cooperation and exchange with other European countries, for contributing to the promotion of a common cultural space for European populations.
All TRAMES activities involve European partner and professional partners. Cooperation is provided in the form of workshop, seminars, technical advice, collaborative visits, and education and training.
Educational/Training: TRAMES contributes to sustainable development by disseminating new educational tools and materials, and organizing professional exchanges and workshop activities around the Europe and Italy.
Information: TRAMES organizes and coordinates meetings to devise common approaches and methodologies and to exchange the European practice.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


TRAMES è stata fondata per la realizzazione dei programmi europei : cultura / ambiente /sport.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • edukacja
 • energia
 • kultura
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 5
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • ŁOTWA
 • MALTA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SŁOWENIA
 • SZWECJA
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Rete KEYPLAYERS and ICNW (International communal network www.icnw.org )

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2010 - 12/2010
Budżet ogólny: 54 490
w tym środki publiczne: 46 614
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 44 051
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
fonti da progetti : 2 563
z innych źródeł: 7 876
- darowizny: 0
- składki członkowskie: 7 876
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

TRAMES dipende dal sostegno finanziario UE. Il finanziamento UE è IMPORTANTE perchè TRAMES non riceve sostegni finanziari dal bilancio pubbllico nazionale.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.