Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE

Tunnusnumber registris: 30146663069-53
Registreerimise kuupäev: 15.01.10 21:25:44

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 6.01.14 10:27:10
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 6.01.14 10:27:10


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE
Akronüüm: UFE
Õiguslik vorm: Association Loi 1901
Veebisait: http://www.ufe-electricite.fr

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jean-François RAUX
Ametikoht: Délégué Général

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Aurélie BEAUVAIS
Ametikoht: Responsable affaires européennes et internationales

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3 RUE DU 4 SEPTEMBRE 
75002 PARIS
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 158566900
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: UFE - Bureau de représentation de Bruxelles
19 rue du Luxembourg
1000 Bruxelles

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: L’UFE a pour mission la représentation du secteur de l’électricité et la délivrance de services à ses adhérents :
1 – Représentation du secteur de l’électricité

* Assurer la représentation et la défense des intérêts collectifs de ses adhérents, auprès des pouvoirs publics et des instances européennes et internationales ;
* Promouvoir l’image du secteur de l’électricité et les utilisations de cette source d’énergie, dans une logique de développement durable et notamment des engagements souscrits par la France à Kyoto ;
* Développer la concertation entre ses adhérents et les échanges d’expérience, sur les questions sociales, économiques et techniques du secteur de l’électricité, y compris la normalisation, dans le respect des réglementations en vigueur, notamment des règles de concurrence ;
* Participer à toute concertation organisée par les pouvoirs publics nationaux ou locaux, notamment s’agissant de l’évaluation des besoins et des perspectives d’évolution du secteur de l’électricité, et contribuer ainsi à l’élaboration de la programmation nationale pluriannuelle des investissements, ainsi qu’à l’établissement des politiques régionales ou locales en matière d’énergie ;
* Participer à la concertation sociale au sein du secteur des industries électriques et gazières et de l’énergie, en particulier :
o Négocier et ratifier toute convention et tout accord collectif de travail, dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
o Assurer la représentation de ses adhérents dans tout organisme consultatif ;

2 - Services aux adhérents de l’association

* Réaliser toutes recherches et études sur des thèmes susceptibles de concerner, directement ou indirectement, l’intérêt de ses adhérents et organiser toutes manifestations, colloques ou séminaires de formation sur lesdits thèmes ; assurer toutes publications afférentes ;
* Fournir, à ses adhérents, des services de formation, d’information et d’assistance, dans les domaines économique, juridique et technique.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Aurélie Beauvais 16.10.13 2.10.14
Andrea RENZULLI 17.01.14 15.01.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Monitoring législatif

représentation des membres de l'UFE auprès de la Commission européenne,du Parlement européen et des représentations nationales

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
l'UFE est membre du MEDEF et d'Eurelectric

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.