Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

N.V. Nederlandse Gasunie

Αριθμός μητρώου: 29967294656-11
ημερομηνία της εγγραφής: 02/12/2010 11:56:01

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 03/09/2015 18:49:08
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 20/04/2015 14:36:28
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 20/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

N.V. Nederlandse Gasunie

Gasunie

N.V.

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Concourslaan, 17
Ταχυδρομική θυρίδα: 19
9700MA Groningen
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

(+3150)5219111

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Han Fennema

CEO, Voorzitter van de Raad van Bestuur

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Pieter Van Aartsen

Manager European & Government Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Wij verzorgen het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.

Al onze activiteiten zijn erop gericht de markt te faciliteren. Zowel de industriële markt als de huishoudelijke. En zowel de Nederlandse en Duitse als de internationale markt. Dit varieert van het verzorgen van gastransport tot het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Van het deelnemen in internationale projecten tot het ontwikkelen van nieuwe diensten. Wij volgen daarbij nauwgezet de ontwikkelingen in en de wensen van de markt. Met als doel onze klanten een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening te bieden.

Gasunie heeft twee dochters die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland en in Nederland Gasunie Transport Services (GTS).

Verder bieden wij de markt gasopslagfaciliteiten (Gasunie Zuidwending), de pijpleiding naar Engeland (BBL) en de LNG-terminal Gate op de Maasvlakte. Tevens faciliteren en stimuleren wij de groengasmarkt via onze dochter Vertogas. Producenten en handelaren van groen gas kunnen hier terecht voor de certificering van groen gas.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Europees beleid met een directe of indirecte impact op de energiesector:

- Energy Union
- TEN-E verordening en Projects of Common Interest (PCIs)
- Juncker's EU Investment Plan
- Energy taxation directive

Een-twee jaarlijks stakeholder evenement gericht op Europese stakeholders.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

- Contacten met Europese beleidsmakers;
- Participatie in publieke events georganiseerd door de Europese instellingen;
- Participatie in openbare consultaties

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 1   50%: 1   25%: 2

4

1,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Sebastian KAEMMER 12/09/2015 10/09/2016
Pieter VAN AARTSEN 25/09/2015 23/09/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Διεύρυνση
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Εσωτερική αγορά
 • Περιβάλλον
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

ENTSOG
EASEE-gas
GERG
GIE
IGU
Marcogaz

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 200.000 € και < 299.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.