Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

N.V. Nederlandse Gasunie

Αριθμός μητρώου: 29967294656-11
ημερομηνία της εγγραφής: 02/12/2010 11:56:01

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/11/2014 10:48:16
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/11/2014 10:48:16

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

N.V. Nederlandse Gasunie

N.V.

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Concourslaan, 17
Ταχυδρομική θυρίδα: 19
9700MA Groningen
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

(+3150) 5219111

(+) 

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Han Fennema

CEO, Voorzitter van de Raad van Bestuur

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Pieter Van Aartsen

Manager European Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Wij verzorgen het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.

Al onze activiteiten zijn erop gericht de markt te faciliteren. Zowel de industriële markt als de huishoudelijke. En zowel de Nederlandse en Duitse als de internationale markt. Dit varieert van het verzorgen van gastransport tot het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Van het deelnemen in internationale projecten tot het ontwikkelen van nieuwe diensten. Wij volgen daarbij nauwgezet de ontwikkelingen in en de wensen van de markt. Met als doel onze klanten een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening te bieden.

Gasunie heeft twee dochters die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland en in Nederland Gasunie Transport Services (GTS).

Verder bieden wij de markt gasopslagfaciliteiten (Gasunie Zuidwending), de pijpleiding naar Engeland (BBL) en de LNG-terminal Gate op de Maasvlakte. Tevens faciliteren en stimuleren wij de groengasmarkt via onze dochter Vertogas. Producenten en handelaren van groen gas kunnen hier terecht voor de certificering van groen gas.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

- Contacten met leden en ambtenaren van de Europese instellingen;
- Reacties op openbare consultaties;
- Organisatie van een seminar in Brussel gericht op Europesen beleidsmakers

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Pieter VAN AARTSEN 16/09/2014 12/09/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Περιβάλλον
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

GIE
ENTSOG
Marcogaz
IGU

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 50.000  € και < 100.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.