Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

N.V. Nederlandse Gasunie

Αριθμός μητρώου: 29967294656-11
ημερομηνία της εγγραφής: 2/12/2010 11:56:01 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 15/9/2014 10:46:10 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 8/11/2013 4:05:03 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: N.V. Nederlandse Gasunie
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: N.V.
Δικτυακός τόπος: http://www.gasunie.nl

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Han Fennema
Θέση: CEO, Voorzitter van de Raad van Bestuur

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Pieter Van Aartsen
Θέση: Manager European Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 17 Concourslaan 
Ταχυδρομική θυρίδα: 19
9700MA Groningen
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Αριθμός τηλεφώνου: (+3150) 5219111
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Wij verzorgen het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.

Al onze activiteiten zijn erop gericht de markt te faciliteren. Zowel de industriële markt als de huishoudelijke. En zowel de Nederlandse en Duitse als de internationale markt. Dit varieert van het verzorgen van gastransport tot het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Van het deelnemen in internationale projecten tot het ontwikkelen van nieuwe diensten. Wij volgen daarbij nauwgezet de ontwikkelingen in en de wensen van de markt. Met als doel onze klanten een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening te bieden.

Gasunie heeft twee dochters die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland en in Nederland Gasunie Transport Services (GTS).

Verder bieden wij de markt gasopslagfaciliteiten (Gasunie Zuidwending), de pijpleiding naar Engeland (BBL) en de LNG-terminal Gate op de Maasvlakte. Tevens faciliteren en stimuleren wij de groengasmarkt via onze dochter Vertogas. Producenten en handelaren van groen gas kunnen hier terecht voor de certificering van groen gas.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Pieter VAN AARTSEN 16/9/2014 12/9/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


- Contacten met leden en ambtenaren van de Europese instellingen;
- Reacties op openbare consultaties;
- Organisatie van een seminar in Brussel gericht op Europesen beleidsmakers

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Περιβάλλον
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
GIE
ENTSOG
Marcogaz
EASEE Gas
IGU

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.