Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

Identifikačné číslo v Registri: 29847341052-10
Dátum registrácie: 4.2.2009 12:26:28

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.1.2014 9:33:25
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 8.1.2014 9:33:25


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
Skratka: UIMM
Právna forma: Syndicat
Internetová stránka: http://www.uimm.fr

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jean-François PILLIARD
Funkcia: Délégué Général

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Delphine RUDELLI
Funkcia: Directeur Affaires européennes et internationales

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue de Wagram  56
75854 PARIS cedex
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 140542020
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Bureau de représentation à Bruxelles

Diamant Building
80 Boulevard reyers
1030 Bruxelles
tel: + 32 2 706 89 80

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: L'UIMM est l'organisation professionnelle française chargée de représenter et de promouvoir les intérêts des entreprises de la métallurgie dans le champ social. Moteur du secteur industriel français, les 45 000 entreprises de la métallurgie emploient 1,8 million de salariés.

L’Union est partenaire des entreprises dans l’appréhension de leur environnement social et économique. Grâce au réseau des chambres professionnelles et territoriales, elle met ses compétences et ses moyens au service des entreprises industrielles et les accompagne tout au long de leur développement. L’UIMM poursuit l’objectif d’améliorer la qualité du conseil délivré chaque jour aux entreprises adhérentes. De plus, l’UIMM forge une doctrine sociale fondée sur la politique contractuelle. Auprès des syndicats de salariés, des organismes de protection sociale ou de formation, des pouvoirs publics, son ambition est de faire du dialogue social, et donc de la négociation collective, la principale source du droit social. Elle agit aussi comme mandataire des entreprises de la branche, voire de la communauté des entreprises, pour la gestion d’organismes paritaires professionnels et interprofessionnels. Elle est enfin le porte-parole des entreprises de la métallurgie pour promouvoir leur développement en France, en Europe et dans les instances internationales.

Ses domaines de compétence englobent tout le champ social : contrats de travail, conventions et accords collectifs ; temps de travail ; conflits du travail ; représentation du personnel et des syndicats ; sécurité sociale et accidents du travail ; retraite et prévoyance complémentaires ; hygiène et sécurité, santé au travail ; environnement ; gestion de l’emploi et des compétences ; formation professionnelle ; indemnisation du chômage ; affaires juridiques ; droit des affaires et fiscalité ; affaires sociales européennes et internationales. L’UIMM et les chambres syndicales territoriales assistent également les entreprises adhérentes, et notamment les PMI, en cas de conflit ou de contentieux du travail. Elles les accompagnent dans la gestion des ressources humaines, ainsi qu'en matière de formation et de recrutement des salariés.

Pour aider les entreprises à développer leurs performances sociales, l’UIMM a donc conçu de nombreux outils. En premier lieu, l’UIMM édite et met à disposition des entreprises adhérentes une importante documentation spécialisée. Par ailleurs, elle organise des réunions d’information et des groupes de travail thématiques. Elle peut aussi intervenir plus directement, en tant que conseil des directions d’entreprises et d’établissements. Enfin, pour mieux promouvoir l’intérêt des entreprises, l’UIMM organise des colloques et diffuse ses publications auprès de « leaders d’opinion », journalistes, universitaires, magistrats ou personnalités politiques.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
DELPHINE ALIOT ép. RUDELLI 14.5.2014 12.5.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Les activités de lobbying de l'UIMM concernent la politique sociale au sens large, et notamment le droit du travail, l'éducation et la formation professionnelle, la santé et la sécurité au travail, l'environnement.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Podniky
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Au niveau national, l'UIMM est membre du MEDEF.
Au niveau européen, l'UIMM est membre du CEEMET (Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based industries).

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.