Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

Αριθμός μητρώου: 29847341052-10
ημερομηνία της εγγραφής: 4/2/2009 12:26:28 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 8/1/2014 9:33:25 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 8/1/2014 9:33:25 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
Ακρωνύμιο: UIMM
Νομικό καθεστώς: Syndicat
Δικτυακός τόπος: http://www.uimm.fr

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jean-François PILLIARD
Θέση: Délégué Général

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Delphine RUDELLI
Θέση: Directeur Affaires européennes et internationales

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 56 Avenue de Wagram 
75854 PARIS cedex
ΓΑΛΛΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+33) 140542020
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Bureau de représentation à Bruxelles

Diamant Building
80 Boulevard reyers
1030 Bruxelles
tel: + 32 2 706 89 80

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: L'UIMM est l'organisation professionnelle française chargée de représenter et de promouvoir les intérêts des entreprises de la métallurgie dans le champ social. Moteur du secteur industriel français, les 45 000 entreprises de la métallurgie emploient 1,8 million de salariés.

L’Union est partenaire des entreprises dans l’appréhension de leur environnement social et économique. Grâce au réseau des chambres professionnelles et territoriales, elle met ses compétences et ses moyens au service des entreprises industrielles et les accompagne tout au long de leur développement. L’UIMM poursuit l’objectif d’améliorer la qualité du conseil délivré chaque jour aux entreprises adhérentes. De plus, l’UIMM forge une doctrine sociale fondée sur la politique contractuelle. Auprès des syndicats de salariés, des organismes de protection sociale ou de formation, des pouvoirs publics, son ambition est de faire du dialogue social, et donc de la négociation collective, la principale source du droit social. Elle agit aussi comme mandataire des entreprises de la branche, voire de la communauté des entreprises, pour la gestion d’organismes paritaires professionnels et interprofessionnels. Elle est enfin le porte-parole des entreprises de la métallurgie pour promouvoir leur développement en France, en Europe et dans les instances internationales.

Ses domaines de compétence englobent tout le champ social : contrats de travail, conventions et accords collectifs ; temps de travail ; conflits du travail ; représentation du personnel et des syndicats ; sécurité sociale et accidents du travail ; retraite et prévoyance complémentaires ; hygiène et sécurité, santé au travail ; environnement ; gestion de l’emploi et des compétences ; formation professionnelle ; indemnisation du chômage ; affaires juridiques ; droit des affaires et fiscalité ; affaires sociales européennes et internationales. L’UIMM et les chambres syndicales territoriales assistent également les entreprises adhérentes, et notamment les PMI, en cas de conflit ou de contentieux du travail. Elles les accompagnent dans la gestion des ressources humaines, ainsi qu'en matière de formation et de recrutement des salariés.

Pour aider les entreprises à développer leurs performances sociales, l’UIMM a donc conçu de nombreux outils. En premier lieu, l’UIMM édite et met à disposition des entreprises adhérentes une importante documentation spécialisée. Par ailleurs, elle organise des réunions d’information et des groupes de travail thématiques. Elle peut aussi intervenir plus directement, en tant que conseil des directions d’entreprises et d’établissements. Enfin, pour mieux promouvoir l’intérêt des entreprises, l’UIMM organise des colloques et diffuse ses publications auprès de « leaders d’opinion », journalistes, universitaires, magistrats ou personnalités politiques.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
DELPHINE ALIOT ép. RUDELLI 14/5/2014 12/5/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Les activités de lobbying de l'UIMM concernent la politique sociale au sens large, et notamment le droit du travail, l'éducation et la formation professionnelle, la santé et la sécurité au travail, l'environnement.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Περιβάλλον

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Au niveau national, l'UIMM est membre du MEDEF.
Au niveau européen, l'UIMM est membre du CEEMET (Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based industries).

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.