Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

Αριθμός μητρώου: 29847341052-10
ημερομηνία της εγγραφής: 04/02/2009 12:26:28

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 22/04/2015 17:58:42
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/02/2015 11:18:35
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 09/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Union des Industries et Métiers de la Métallurgie

UIMM

Syndicat

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue de Wagram, 56
75854 PARIS cedex 17
ΓΑΛΛΙΑ

(+33) 140542020

80 boulevard Reyers
1030 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 27068980

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Jean-François PILLIARD

Délégué Général

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Delphine RUDELLI

Directeur Affaires européennes et internationales

    Στόχοι και αποστολή

L'UIMM est l'organisation professionnelle française chargée de représenter et de promouvoir les intérêts des entreprises de la métallurgie dans le champ social. Moteur du secteur industriel français, les 45 000 entreprises de la métallurgie emploient 1,8 million de salariés.

L’Union est partenaire des entreprises dans l’appréhension de leur environnement social et économique. Grâce au réseau des chambres professionnelles et territoriales, elle met ses compétences et ses moyens au service des entreprises industrielles et les accompagne tout au long de leur développement. L’UIMM poursuit l’objectif d’améliorer la qualité du conseil délivré chaque jour aux entreprises adhérentes. De plus, l’UIMM forge une doctrine sociale fondée sur la politique contractuelle. Auprès des syndicats de salariés, des organismes de protection sociale ou de formation, des pouvoirs publics, son ambition est de faire du dialogue social, et donc de la négociation collective, la principale source du droit social. Elle agit aussi comme mandataire des entreprises de la branche, voire de la communauté des entreprises, pour la gestion d’organismes paritaires professionnels et interprofessionnels. Elle est enfin le porte-parole des entreprises de la métallurgie pour promouvoir leur développement en France, en Europe et dans les instances internationales.

Ses domaines de compétence englobent tout le champ social : contrats de travail, conventions et accords collectifs ; temps de travail ; conflits du travail ; représentation du personnel et des syndicats ; sécurité sociale et accidents du travail ; retraite et prévoyance complémentaires ; hygiène et sécurité, santé au travail ; environnement ; gestion de l’emploi et des compétences ; formation professionnelle ; indemnisation du chômage ; affaires juridiques ; droit des affaires et fiscalité ; affaires sociales européennes et internationales. L’UIMM et les chambres syndicales territoriales assistent également les entreprises adhérentes, et notamment les PMI, en cas de conflit ou de contentieux du travail. Elles les accompagnent dans la gestion des ressources humaines, ainsi qu'en matière de formation et de recrutement des salariés.

Pour aider les entreprises à développer leurs performances sociales, l’UIMM a donc conçu de nombreux outils. En premier lieu, l’UIMM édite et met à disposition des entreprises adhérentes une importante documentation spécialisée. Par ailleurs, elle organise des réunions d’information et des groupes de travail thématiques. Elle peut aussi intervenir plus directement, en tant que conseil des directions d’entreprises et d’établissements. Enfin, pour mieux promouvoir l’intérêt des entreprises, l’UIMM organise des colloques et diffuse ses publications auprès de « leaders d’opinion », journalistes, universitaires, magistrats ou personnalités politiques.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Politique de formation - Directive sur le temps de travail - Directive sur les quotas de femmes dans les conseils d'administration - Programme REFIT


 

Όχι

Comité consultatif santé et sécurité au travail

Όχι

Όχι

Όχι

Les activités de lobbying de l'UIMM concernent la politique sociale au sens large, et notamment le droit du travail, l'éducation et la formation professionnelle, la santé et la sécurité au travail, l'environnement.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 1   25%: 2

3

1,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
DELPHINE ALIOT ép. RUDELLI 22/04/2015 20/04/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Περιβάλλον

    Μέλη

Fédération Forge Fonderie
Comité des constructeurs français d’automobiles
Conseil national des professions de l’automobile
Fédération française de l'acier
Fédération des minerais, minéraux industriels et métaux non ferreux
Fédération française de la carrosserie
Fédération des industries électriques, électroniques et de communication
Fédération des industries des équipements pour véhicules
Fédération des industries ferroviaires
Fédération des industries mécaniques
Groupement des industries de construction et d’activités navales
Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales

Au niveau national, l'UIMM est membre du MEDEF.
Au niveau européen, l'UIMM est membre du CEEMET (Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based industries).

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 300.000 € και < 399.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.