Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Giulio Marini

Identifikačné číslo v Registri: 29709186366-95
Dátum registrácie: 4.8.2011 13:08:13

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.7.2013 9:29:48
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 8.7.2013 9:29:48


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Giulio Marini
Skratka:
Právna forma: Lawyer
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Právnické firmy

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Giulio  Marini
Funkcia: Principal

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Giulio  Marini
Funkcia: Principal

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Via Gino Funaioli  56
00124 Roma
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39 39) 28073657
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The law firm is involved in regular practice ( civil and commercial) , but over time we have discoreved an unknown ability in obtaining better results in lobbying activities rather than in Courts.

Accordingly , many issues concerning EU laws have been succesfully resolved before Solvit and the EU Commission within a very short period of time and faster than ordinary Court claims.

We have been focused mostly on professional qualification issues , but we have been active even in matters of transport and social security.

Due to the positive outcome of the lobbying activity ,we are now planning to develop and expand the expertise area to other subjects of EU law.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Giulio Marini 10.7.2013 8.7.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


We have dealt with the following activities:

we have pressed Solvit and than the Commission in order to have the Directive 98/5 correctly applied in Italy.

we have resolved trought Solvit a issue concering the refusal that affected a lawyer who asked the recognition of his foreign title in Italy under the 2005/36 Directive.

we have partecipated in the public consultation on the 2005/36 reform proposal in terms of having it applied even to notaries. putting on account very recent ECJ decisions.

we are working in order to have the compensative measure of the 2005/36 used properly in Italy ( with reference to lawyers).

we are dealing - in transport - with the issue of vehicle revision that - in our opion - could have been done not only in the member state where the car is registered , but also abroad

We have proposed the the EU Commission joining Hague Convention on Apostille in order to have a European Apostille , not only national.

We have persuaded the Joint Commitee EU-Swiss to adopt a decision on the application of the ECJ case C-50/08 to Swiss with reference to notaries

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Podniky
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
350 000 €

Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 100000 € eur a menej ako 150000 € eur.
 • Giulio Marini


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 150000 € eur a menej ako 200000 € eur.
 • Franco Muratori

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Unfortunately , it is difficult to give a satisfatory breakdown of the financial figures due to the fact that the italian experience of regulated lobbying is a relatively new concept , not to mention that such an activity is not regulated at all.

Thus ,in our experience lobbying is seen by clients as a support to corroborate their claims rather than a per se professional activity.

The real importance of the activity is often missed , despite of the fact that the client will benefit from that.

Accordingly , payment of professional fees is linked mostly to the whole service offered rather than on the detailed basis of activities.

Consequently , the clients do not realize they are paying for the lobbying part too and this make more difficult to better defines figures the way the registration process requires.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
I subscribed to the Code of Conduct