Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Genzyme a SANOFI Company

Αριθμός μητρώου: 2946627525-90
ημερομηνία της εγγραφής: 17/10/2008 14:57:50

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 25/04/2015 18:08:35
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 26/03/2015 15:05:33
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 26/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Genzyme a SANOFI Company

Genzyme

Corporation

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Kendall Street, 500
MA 02142 Cambridge
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

(+1) 617 252 7500

rue de la science 14
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 25483857

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  David Meeker

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Vinciane Pirard

Sr Director Public Affairs

    Στόχοι και αποστολή

Genzyme has pioneered the development and delivery of transformative therapies for patients affected by rare and debilitating diseases for over 30 years. We accomplish our goals through world-class research and with the compassion and commitment of our employees. With a focus on rare diseases and multiple sclerosis, we are dedicated to making a positive impact on the lives of the patients and families we serve. That goal guides and inspires us every day. Genzyme’s portfolio of transformative therapies, which are marketed in countries around the world, represents groundbreaking and life-saving advances in medicine. As a Sanofi company, Genzyme benefits from the reach and resources of one of the world’s largest pharmaceutical companies, with a shared commitment to improving the lives of patients.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

rare disease policies, pharmaceutical dossiers and use of biotechnology in health care

in particular in the context of and related to:
- REGULATION (EC) No 141/2000 of 16 December 1999 on orphan medicinal products

- COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Rare Diseases: Europe's challenges - Brussels, 11.11.2008 COM(2008) 679 final
- EU Net HTA Joint action
- EUCERD Joint Action
- IMI


 

Όχι

Όχι

Expert Group on Rare diseases

Όχι

Όχι

To facilitate access to treatments for high, unmet medical need especially rare genetic diseases and multiple sclerosis.
To support all aspects supporting Europe’s Innovation and Research & Development activities in healthcare.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1   25%: 2

3

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Δημόσια υγεία
  • Επιχειρήσεις
  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Εσωτερική αγορά
  • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

    Μέλη

Member of BIO (US), PhARMA (US), EFPIA (EU), EBE (EU) & EuropaBio (EU)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 400.000 € και < 499.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.