Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium

Identifikačné číslo v Registri: 29198603564-71
Dátum registrácie: 10/05/2010 12:40:26

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 11/02/2015 16:20:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11/02/2015 16:20:03
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 11/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium

SGIMB

S.A.

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Collines de Wavre - Batiment F
Avenue Einstein, 6
1300 Wavre
BELGICKO

(+32) 476206314

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Pol Cailleaux

Financial director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Anne Minne

Standardisation Manager

    Ciele a poslanie

we are producers of flat glass for use in buildings and in automotive industry. We also transform this basic glass into coated glass for solar control and for enhanced thermal insulation, into double or triple glazing, laminated glass for safety or acoustic insulation, toughened glass for safety or reinforced mechanical properties, etc.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Construction products regulation
Energy performance of buildings
Ecodesign, Ecolabel, Energy label
EU-ETS
Renovation of building, sustainability, dangerous substances, recycing and end of life, industrial policy

see above


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

We are concerned by the defense of our interests as industrial producer of building materials. This covers aspects like the Construction Product Regulation, REACH regulation and the Dangerous Substances regulations, Ecolabel and Ecodesign Directives, Green Public Procurement, Energy Performance of Building Directive, Energy label directive...

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

1 personne concernée à 100%, mais avec l'aide de collaborateurs d'autres entités du même groupe, dans d'autres pays

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

aucune

We belong to the following associations:
* at Belgian level:
Fédération des Industries du Verre, (FIV)
PMC
* at international level:
Glass for Europe
Glass Alliance Europe
Construction Products Europe

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
code de conduite interne de la société