Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Konrad-Adenauer-Stiftung

Identifikačné číslo v Registri: 2905437316-11
Dátum registrácie: 20.8.2008 14:19:38

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 30.7.2014 11:45:54
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.7.2014 11:45:54


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Konrad-Adenauer-Stiftung
Skratka: KAS
Právna forma: e.V.
Internetová stránka: http://www.kas.de

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Think tanky a výskumné inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Hans-Gert Pöttering
Funkcia: Vorsitzender

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Jens  Paulus
Funkcia: Head of Department

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rathausallee  12
53757 St. Augustin
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 2241 2460
Fax: (+49) 22367074347
Ďalšie kontaktné údaje: 11, Avenue de l' Yser
B-1040 Brüssel
BELGIEN
Tel.: +32-2-7430743
Fax: +32-2-7430749
www.kas.de/bruessel

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. verfolgt auf christlich-demokratischer Grundlage ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie wird insbesondere

- politische Bildung vermitteln,
- die geschichtliche Entwicklung der christlich-demokratischen Bewegung erforschen und dokumentieren,
- durch Forschung und Beratung Grundlagen politischen Wirkens erarbeiten,
- die europäische Einigung unterstützen, die internationale Verständigung durch Informationen und Begegnungen pflegen sowie mit entwicklungspolitischen Projekten und Programmen Hilfe leisten,
- politisch verfolgten Demokraten ideelle und materielle Hilfe gewähren,
- die wissenschaftliche Aus- und Fortbildung begabter und charakterlich geeigneter junger Menschen fördern,
- Kunst und Kultur durch Veranstaltungen und Stipendien fördern,
- der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Arbeit zugänglich machen.

Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ihre ideellen, personellen und materiellen Möglichkeiten im In- und Ausland ein.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 13
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- Förderung des Europagedanken

- Demokratieförderung

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 900
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • ESTÓNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • TALIANSKO

 • AFGANISTAN
 • ARGENTÍNA
 • BOLÍVIA
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BRAZÍLIA
 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • ČILE
 • ČÍNA
 • EGYPT
 • FILIPÍNY
 • GHANA
 • GUATEMALA
 • INDIA
 • INDONÉZIA
 • IZRAEL
 • JAPONSKO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • KAMBODŽA
 • KEŇA
 • KOLUMBIA
 • KONGO, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
 • KOSTARIKA
 • MALAJZIA
 • MALAWI
 • MAROKO
 • MEXIKO
 • MONGOLSKO
 • NAMÍBIA
 • NIGÉRIA
 • NIKARAGUA
 • PAKISTAN
 • PERU
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SENEGAL
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • SRBSKO
 • THAJSKO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • UGANDA
 • URUGUAJ
 • VENEZUELA
 • ZIMBABWE
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
ENOP (European Network of Political Foundations - Independent Actors in Democracy Promotion,Development Cooperation and Political Dialogue)

Wilfried Martens Centre for European Studies, Brüssel (EVP-Stiftung)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 136 000 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 131 300 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 125 400 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 3 300 000
aus EU-Mitteln : 2 600 000
z iných zdrojov: 4 700 000
- dary:
- členské:
Teilnehmerbeiträge : 2 000 000
Spenden, Kapitalerträge, Sonstige : 2 700 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln muss nach deutschem Haushaltsrecht von der KAS als Zuwendungen des Bundes (Innenministerium, Ministerium für Forschung und Bildung, Auswärtiges Amt, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, etc) bzw. der Länder und anderer Gebietskörperschaften verbucht werden.
Die Kosten für die Tätigkeit in Brüssel errechnen sich aus dem Gesamtetat des Europabüros Brüssel der Konrad-Adenauer-Stiftung. 45 Prozent des Etats sind sogenannte Projektmittel zur Finanzierung öffentlicher Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Vortragsveranstaltungen, etc) und Besucherdelegationen von Partnern der KAS innerhalb der EU und aus Drittstaaten. Die restlichen Mittel verteilen sich auf Personal- und Verwaltungskosten sowie Infrastruktur.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.