Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Identifikačné číslo v Registri: 28892272773-56
Dátum registrácie: 14.12.2009 8:56:23

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 21.11.2013 9:31:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21.11.2013 9:31:23


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Skratka: HWKNO
Právna forma: Körperschaft des öffentlichen Rechts
Internetová stránka: http://www.hwkno.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Toni Hinterdobler
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Toni Hinterdobler
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Ditthornstraße  10
93055 Regensburg
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49941) 7965102
Fax: (+49941) 7965103
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Wir kämpfen dort, wo den Handwerker der Schuh drückt: bei Steuerreformen, Gesetzesänderungen und vielem mehr.

Wir lassen von uns hören. Und zwar nachdrücklich bei Politik, Verwaltung, Behörden, Gesetzgeber, Wirtschaftsverbänden und in der Öffentlichkeit.

Voraussetzung für die Erfüllung dieser Aufgabe ist der starke Zusammenhalt in der Gemeinschaft des Handwerks. In Gesprächen mit unseren Mitgliedern erfahren wir von den Problemen und Anliegen. Dazu gehört auch der intensive Erfahrungsaustausch mit Innungen und Kreishandwerkerschaften. Nur so können wir mitgliederorientiert handeln und uns für die Interessen der Handwerker einsetzen.

Mit der Kammer hat das Handwerk eine Interessenvertretung, die das lokale und regionale Umfeld kennt
über detaillierte Kenntnisse der besonderen Anforderungen und Rahmenbedingungen im Handwerk verfügt
sich lokal, regional, landes-, bundes- und europaweit für bessere Konditionen im Handwerk einsetzt
Diese Aufgaben erfüllt die Handwerkskammer im Sinne ihrer Mitglieder.

Ergänzende Informationen siehe auch den Internetauftritt der HWKNO unter http://www.hwkno.de unter "Über uns"
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Alle für das Handwerk relevanten Themen.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Die HWKNO ist Mitglied des ZDH. (Siehe http://www.zdh.de)

Die HWKNO ist Mitglied des Bayerischen Handwerkstages (BHT)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 10 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.