Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development

Αριθμός μητρώου: 28526077094-54
ημερομηνία της εγγραφής: 8/11/2011 12:29:06 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 24/10/2013 12:07:45 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 24/10/2013 12:07:45 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Danish NGO
Δικτυακός τόπος: http://www.92grp.dk

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Troels Dam Christensen
Θέση: Coordinator

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Troels Dam Christensen
Θέση: Coordinator

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 1 Jemtelandsgade c/o CARE
2300 Copenhagen
ΔΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+45) 35 24 50 90
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Mail 92grp@92grp.dk

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The Danish 92 Group - Forum for Sustainable Development is a network of Danish development and environmental organisations working for sustainable development.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία: The secretariat only have 3 staff - but the member organisations more

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Contact to Danish member of The European Parliament on issues of environment, climate, energy, CSR and development

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Περιβάλλον

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 3
Αριθμός των οργανισμών μελών. 22
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • WWF Denmark (25.000 Μέλη)
 • Greenpeace Denmark (25.000 Μέλη)
 • DanChurchAid (30.000 Μέλη)
 • CARE Denmark (20.000 Μέλη)
 • IBIS (5.000 Μέλη)
 • MS ActionAid (15.000 Μέλη)
 • Danmarks Naturfredningsforening (120.000 Μέλη)
 • FN-forbundet (3.000 Μέλη)
 • Det Økologiske Råd (1.000 Μέλη)
 • Verdens Skove (3.000 Μέλη)
 • DOF (15.000 Μέλη)
 • LØS (500 Μέλη)
 • Natur og Ungdom (1.000 Μέλη)
 • Afrika Kontakt (1.000 Μέλη)
 • DIB (500 Μέλη)
 • KULU (1.000 Μέλη)
 • VedvarendeEnergi (3.000 Μέλη)
 • Svalerne (500 Μέλη)
 • Øko-net (500 Μέλη)
 • IMGIA (500 Μέλη)
 • Amnesty Danmark (25.000 Μέλη)
 • Dansk Røde Kors (50.000 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΔΑΝΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 140.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 104.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 104.000
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 36.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 36.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.