Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione & Lobbying

Αριθμός μητρώου: 27409307680-46
ημερομηνία της εγγραφής: 11/01/2012 16:09:54

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 12/01/2015 08:04:50
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 12/01/2015 08:04:50

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Utopia lab - Relazioni Istituzionali, Comunicazione & Lobbying

Utopia

Società a responsabilità limitata

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

Santa Maria in Via, 12
00187 Roma
ΙΤΑΛΙΑ

(+06) 45439103

(+06) 45439008

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Giampiero  Zurlo

Presidente del Consiglio di Amministrazione

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Giampiero Zurlo

Azionista, Presidente del CdA

    Στόχοι και αποστολή

La nostra attività si concentra nello sviluppo di un network che consenta alle aziende ed ai gruppi di interesse di essere messi in comunicazione tra loro, con le istituzioni ed in generale con i decision makers, così da poter contribuire al processo decisionale pubblico tramite una trasparente e professionale rappresentanza degli interessi.
Attraverso una qualificata attività di consulenza professionale, Utopia assiste importanti realtà nazionali e internazionali nei rapporti con le Istituzioni, i decision e gli opinion makers, la stampa, i media e il mondo economico-imprenditoriale. Contribuisce al processo decisionale pubblico tramite una trasparente attività di rappresentanza e tutela degli interessi, svolgendo un’attività di stakeholder engagement a supporto dell’immagine, della reputazione e dello sviluppo economico delle imprese e delle associazioni di categoria.
Il background giuridico dei Partner della società consente ad Utopia di assistere i propri clienti nelle questioni legali, giudiziali e stragiudiziali, tramite una struttura di avvocati dedicata.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

Nell'anno di riferimento non sono state svolte attività che rientrano in questo ambito di applicazione

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

6

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Φορολογία

    Μέλη

La nostra società aderisce all'Associazione "Il Chiostro" per la trasparenza delle lobby.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2011  -  01/2012

>= 50.000  € και < 100.000  €

 • Meta Energia

0 €

0 €

I punti 2-3-4- non possono essere compilati in quanto ancora non abbiamo svolto attività di rappresentanza di interessi per conto dei nostri clienti presso le Istituzioni UE.
Con l'iscrizione al registro riteniamo di poter iniziare da quest'anno a rappresentarli.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Codice di condotta dell'associazione per la trasparenza delle lobby "Il Chiostro"