Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

AGC Glass Europe

Identifikačné číslo v Registri: 26640451032-87
Dátum registrácie: 30.1.2009 12:13:01

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.4.2014 16:29:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13.1.2014 18:33:50


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: AGC Glass Europe
Skratka: AGC
Právna forma: SA / NV
Internetová stránka: http://www.agc-glass.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jean-François Heris
Funkcia: President & CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Niels Schreuder
Funkcia: Public Affairs Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue Jean Monnet  4
B - 1348 Louvain-la-Neuve
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 02 409 3002
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Public Affairs:

Niels Schreuder
Public Affairs Manager

Phone:(+32) 02 409 30 02
Email: niels.schreuder@eu.agc.com

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: AGC Glass Europe produces and processes flat glass for the construction industry (exterior glazing and interior decorative glass), the automotive industry, the energy solar industry and for specialised industries. Based in Louvain-la-Neuve, Belgium, it is the European branch of AGC Glass, the world’s largest producer of flat glass.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1,5
Doplňujúce údaje: Within the Corporate Responsability department, the public affairs manager works full-time on EU-level issues and public relations. Together with some expert-colleagues, that decidate a small part of their time to this kind of adcvocacy activities, we represent our company directly and indirectly through membership of national and European sector associations.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Cornelis SCHREUDER 10.4.2014 8.4.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


AGC Glass Europe aims to follow the developments in EU legislation that are relevant to the flat glass industry and aims to make timely and constructive input to the different policy-making processes.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
AGC Glass Europe is a member of Glass for Europe, the European association for Europe's manufacturers of building, automotive, and energy-solar glass.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.