Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

AGC Glass Europe

Identifikačné číslo v Registri: 26640451032-87
Dátum registrácie: 30/01/2009 12:13:01

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 12/02/2015 12:04:17
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12/02/2015 12:04:17
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 12/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

AGC Glass Europe

AGC

SA / NV

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Avenue Jean Monnet, 4
B - 1348 Louvain-la-Neuve
BELGICKO

(+32) 02 409 3002

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Jean-François Heris

President & CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Niels Schreuder

Public Affairs Manager

    Ciele a poslanie

AGC Glass Europe produces and processes flat glass for the construction industry (exterior glazing and interior decorative glass), the automotive industry, the energy solar industry and for specialised industries. Based in Louvain-la-Neuve, Belgium, it is the European branch of AGC Glass, the world’s largest producer of flat glass.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Industrial policy, environment & climate policies, energy policy, Horizon2020, EU funding programmes and product standards.

Glass for Europe's Industrial Renaissance


 

Construction2020

Nie

Nie

Nie

Nie

AGC Glass Europe aims to follow the developments in EU legislation that are relevant to the flat glass industry and aims to make timely and constructive input to the different policy-making processes.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   25%: 3

4

1,8

Within the Corporate Responsability department, the public affairs manager works full-time on EU-level issues and public relations. Together with some expert-colleagues, that decidate a small part of their time to this kind of adcvocacy activities, we represent our company directly and indirectly through membership of national and European sector associations.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

AGC Glass Europe is a member of Glass for Europe, the European association for Europe's manufacturers of building, automotive, and energy-solar glass.

    Finančné údaje

01/2012  -  12/2012

>= 100 000 € a < 199 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.