Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Malmö stad/City of Malmö

Identifikačné číslo v Registri: 26536696337-22
Dátum registrácie: 2.8.2011 12:54:19

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 7.7.2014 13:36:42
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 7.7.2014 13:36:42


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Malmö stad/City of Malmö
Skratka:
Právna forma: Local authority
Internetová stránka: http://www.malmo.se

Oddiely

Oddiel: VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.
Podrobnejšie informácie: Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni)

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jan Haak
Funkcia: Head of unit

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Ola Nord
Funkcia: Head of Brussels office

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Stadshuset August Palms plats 1
205 80 Malmö
ŠVÉDSKO
Telefónne číslo: (+46) 40341000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: City of Malmö EU office
Rue du Luxembourg 3
1000 Bruxelles

Phone: 02-5141410
Fax: 02-5114311
Email: ola.nord@malmo.se

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Local authority, City of Malmö is Swedens 3rd largest city with more than 306 000 inhabitants

The city is heavily involved in European affairs.

The Mayor of Malmö is a member of CoR.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The city of Malmö has access to ERDF and ESF funding in Sweden, thus runs a large number of projects locally in Sweden. Furthermoe, the city has access to INTERRET VIA Öresund, program.
The city works and uses a number of European funding opportunities such as FP7, Cultural, Environmental, Educational, Training, Social programs.
The city has adopted an energyplan and is a member of Covenant of Mayors. The city has rund Concerto and Civitas projects. Currently is receiving ELEN funding from EIB and the European Commission.
The city follows current European Politics in the CoR and the EUP (Certain committees)
The city is heaviliy involved with the implementation of EU2020 as well as the future of the European Cohesion politics.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 20 000
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • ŠVÉDSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
SALAR: Swedish association of local authorities
CEMR
Eurocities
UBC
BaltMet
ICLEI
Energecite
UITP

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 1 950 000 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 1 950 000 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 350 000 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
Direct tax : 1 600 000 000
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 200000  € a < 250000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.