Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Malmö stad/City of Malmö

Identifikačné číslo v Registri: 26536696337-22
Dátum registrácie: 02/08/2011 12:54:19

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 13/03/2015 13:45:10
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13/03/2015 13:45:10
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 13/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Malmö stad/City of Malmö

Malmö Stad

Local authority

    Oddiel registrácie

VI - Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Iné vnútroštátne verejné orgány nižšej úrovne

    Kontaktné údaje

Stadshuset, 1
August Palms plats
205 80 Malmö
ŠVÉDSKO

(+46) 40341000

City of Malmö EU office
3 Rue du Luxembourg
1000 Bryssel
BELGICKO

(+32) 25141410

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Jan Haak

Head of unit

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Ola Nord

Head of Brussels office

    Ciele a poslanie

Local authority, City of Malmö is Swedens 3rd largest city with more than 310 000 inhabitants

The city is heavily involved in European affairs.

regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Luft
Klimat
Sysselsättning
Forskning och Innovatin

ERUF Hållbar stadsutveckling Malmö stad
Horizon 2020 Smarta städer/lighthouse och Civitas transporter
Social inkludering och bekämpande av fattigdom


 

Nie

Nie

EU 2020 platform

Nie

Nie

The city of Malmö has access to ERDF and ESF funding in Sweden, thus runs a large number of projects locally in Sweden. Furthermoe, the city has access to INTERREG Öresund, program.
The city works and uses a number of European funding opportunities such as Horizon 2020, Cultural, Environmental, Educational, Training, Social programs.
The city has adopted an energyplan and is a member of Covenant of Mayors. The city has run Concerto and Civitas projects. Currently is receiving ELEN funding from EIB and the European Commission.
The city follows current European Politics in the CoR and the EUP (Certain committees)
The city is heaviliy involved with the implementation of EU2020 as well as the future of the European Cohesion politics.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 15   75%: 15   50%: 15   25%: 25

70

40

The city has an EU coordinator for each city service as well as a number of other people working on European och International affairs.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

20 000

(all employees of the city are Fysiska personers and all have access if they wish, to the networks, see below that the city is a member of.)

 • BELGICKO
 • ŠVÉDSKO

SALAR: Swedish association of local authorities
CEMR
Eurocities
UBC
BaltMet
ICLEI
Energecite
UITP

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

250 000 €

1 960 000 000 €

1 960 000 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

1 960 000 000 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.