Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

ONE

Identifikačné číslo v Registri: 26098317349-65
Dátum registrácie: 06/12/2011 10:23:38

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 23/06/2015 12:07:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/02/2015 16:47:05
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 17/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

ONE

ASBL

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Rue d'Idalie, 9-13
1050 Brussels
BELGICKO

(+32) 23008940

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Tamira Gunzburg

Brussels Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Tamira Gunzburg

Brussels Director

    Ciele a poslanie

Backed by a movement of more than 6 million ONE members, ONE achieves change through advocacy. We hold world leaders to account for the commitments they've made to fight extreme poverty, and we campaign for better development policies, more effective aid and trade reform. We also support greater transparency and accountability to ensure policies to beat poverty are implemented effectively.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Transparency, Health, Agriculture, Energy

DATA report
AIDS report


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Work on the EU Multiannual Financial Framework, annual budgets, development policies, the EU Accounting Directive and the EU Transparency Directive, the EU Anti-Money Laundering Directive, amongst others

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 9   25%: 4

13

10

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Emily WIGENS 10/10/2014 06/10/2015
Leander LEENDERS 14/01/2015 12/11/2015
Claire FOURÇANS 23/01/2015 20/01/2016
Valentina BARBAGALLO 14/01/2015 12/01/2016
Giada CICOGNOLA 15/04/2015 13/04/2016
Gaia PISANI 01/05/2015 29/10/2015
Casazza ELISA 11/04/2015 09/04/2016
Gian Marco GRINDATTO 09/04/2015 07/04/2016
Marion SHARPLES 10/04/2015 08/11/2015

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Mládež
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy

    Členstvo a príslušnosť k organizácii


 • BELGICKO
 • FRANCÚZSKO
 • NEMECKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • SPOJENÉ ŠTÁTY

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

727 000 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

727 000 €

727 000 €


    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.