Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Bureau Européen de l'Agriculture Française

Identifikačné číslo v Registri: 23921286363-39
Dátum registrácie: 4.8.2011 11:12:51

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 30.7.2014 8:12:33
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.7.2014 8:12:33


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Bureau Européen de l'Agriculture Française
Skratka: BEAF
Právna forma: GIE Droit belge
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Catherine LION
Funkcia: Gérante

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Véronique GUÉRIN
Funkcia: Directeur

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: avenue des Arts  1-2
P. O. BOX: 9
1210 Bruxelles
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 02 285 43 80
Fax: (+32) 02 285 43 81
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: - Veille notamment réglementaire, attachée à toutes dispositions concernant l'agriculture française, prises au sein des instances européennes, afin de les communiquer à ses membres
- Assistance logistique (y compris contacts avec les représentants des Institutions)au profit des membres
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje: 4 temps pleins + 1 tiers temps (poste de direction)

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Léa AUFFRET 25.6.2014 24.6.2015
Jennifer ROUSSELLE 24.6.2014 20.6.2015
Camille GADRAT 26.6.2014 24.6.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- Recherche d'informations et rédaction de notes
- Participaton aux réunions ouvertes au public (au Parlement européen notamment)
- Contacts avec les représentants des Institutions européennes

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
///

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 450000  € a < 500000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

- L'estimation des coûts correspond au budget total du BEAF
- Le financement est assuré par les cotisations des membres, fondateurs et abonnés

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Véronique GUÉRIN (Directeur)