Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Bureau Européen de l'Agriculture Française

Identifikačné číslo v Registri: 23921286363-39
Dátum registrácie: 04/08/2011 11:12:51

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 19/12/2016 10:06:43
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19/12/2016 10:06:43
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 19/12/2017

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Bureau Européen de l'Agriculture Française

BEAF

GIE Droit belge

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Odborové zväzy a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

avenue des Arts, 1-2
P. O. BOX: 9
1210 Bruxelles
BELGICKO

(+32)02 285 43 80

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Catherine LION

Gérante

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Véronique GUÉRIN

Directeur

    Ciele a poslanie

- Veille notamment réglementaire, attachée à toutes dispositions concernant l'agriculture française, prises au sein des instances européennes, et rédaction de notes d'information

- Assistance logistique (y compris contacts avec les représentants des Institutions) au profit des membres

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- Mise en oeuvre et simplification de la PAC
- Négociations commerciales, bilatérales et multilatérales
- Paquet législatif santé des plantes et des animaux
- Biocarburants/ILUC et Paquet Energie/climat 2030
- Réforme agriculture biologique
- Santé et bien-être animal/Zootechnologie

- Contacts avec les représentants des Institutions
européennes
- Participation aux réunions ouvertes au public
(par exemple : Civil Society Dialogue de la DG Commerce
ou commissions du Parlement européen)
- Rencontre annuelle avec des députés européens


 

Nie

Nie

Nie

Suivi ponctuel des réunions des Intergroupes Bien-être des animaux, changement climatique, développement durable et biodiversité, zones rurales, vins et spiritueux

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 4  

4

4

4 temps pleins + 1 tiers temps (poste de direction)

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Fanny GAUTTIER 05/09/2016 30/08/2017
Felix MARTIN 21/02/2017 13/02/2018
Morgan REILLE 27/06/2017 23/06/2018

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

- Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales (AGPB)
- Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM)
- Association Nationale des Sociétés et Groupements agricoles pour l'Exploitation en Commun (ANSGAEC)
- Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA)
- Confédération Française de l'Aviculture (CFA)
- Confédération Générale des Planteurs de Betteraves
(CGB)
- Confédération Nationale de la Mutualité, de la
Coopération et du Crédit Agricole (CNMCCA)
- Fédération Nationale Bovine (FNB)
- Fédération Nationale Porcine (FNP)
- Fédération Nationale des Producteurs de Lait (FNPL)
- Fédération Nationale de la Production des Semences de
Maïs et de Sorgho (FNPSMS)
- Fédération Nationale des Producteurs de Tabac (FNPT)
- Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles (FNSEA)
- Fédération Française des Producteurs d'Oléagineux et
de Protéagineux (FOP)
- Fédération Nationale GROUPAMA
- Jeunes Agriculteurs (JA)
- Société des Agriculteurs de France (SAF)
- Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre
(UNPT)
- International Confederation of European Beet Growers
(CIBE)
- Centre National Interprofessionnel de l'Economie
Laitière (CNIEL)
- Centre National pour la Promotion des Produits
Agricoles et Alimentaires (CNPA)
- Groupement National Interprofessionnel des Semences
et plants (GNIS)
- Interprofession Bétail & Viande (INTERBEV)
- Fédération Nationale des Producteurs de Chanvre
(FNPChanvre)
- Union Financière pour le Développement de l'Economie
Céréalière (UNIGRAINS)

NON

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € a < 499 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

- L'estimation des coûts correspond au budget total du BEAF
- Le financement est assuré par les cotisations des membres et abonnés

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.