Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Antwerp World Diamond Centre

Identifikačné číslo v Registri: 23256548246-36
Dátum registrácie: 5.3.2012 14:41:26

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 29.7.2014 14:51:38
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 6.2.2014 13:01:46


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Antwerp World Diamond Centre
Skratka: AWDC
Právna forma: Foundation
Internetová stránka: http://www.awdc.be

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Ari Epstein
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Karla Basselier
Funkcia: Head Public Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Hoveniersstraat  22
2018 Antwerpen
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 03 222 05 11
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: AWDC is intended to stimulate, promote, represent the interests and support the diamond trade in Belgium and in the Antwerp region in particular, as well as the promotion of the international aura of Antwerp as a world centre for diamonds and precious stones.

The object of AWDC more specifically comprises:
a) acting as a body representing the interests to the Belgian, foreign and international governments (and non-governmental organisations) as regards the diamond trade and diamond industry situated in Belgium;
b) the promotion of trade and industry through the dissemination of publication material, promotional material, regardless of the media used, statistics, setting-up exhi-bitions and trade missions, presence at trade shows, all both in Belgium and, to a significant extent, internation-ally;
c) all administrative help and advice on a social, economic and financial field and in relation to the import and export of all kinds of diamonds and precious stones via “Diamond Office”, as well as the operational support of the “Diamond office”-activities in close cooperation with the Belgian government;
d) the encouragement of scientific and technological research into diamonds and precious stones, as well as co-ordinating and bring together scientific and technical doc-umentation, both as regards decorative and industrial dia-monds and precious stones;
e) the promotion of a healthy social policy as regards the acquisition and training of the workforce, according to the financial needs of the industry;
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Michaël Geelhand de Merxem 31.7.2014 29.7.2015
Karla Basselier 2.8.2014 31.7.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- Various contacts with MEPs and members of the European Commission through e-mail and physical meetings on two issues (conflict minerals regulation & 4th anti-money-laundering directive).
- Regular contacts with the European Commission, who acts as a participant to the Kimberley Process on behalf of the EU and its Member States. The European Commission also chairs the Working Group on Monitoring of the Kimberley Process.
- Participation at the meeting with Belgian MEPs, organized by the Federation of Belgian Enterprises (VBO) on 20 January 2014.
- Participation at the civil society meeting on the conflict minerals regulation on 7 april 2014.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
See AWDC Sustainability Report 2014, page 18 (https://www.awdc.be/sites/awdc/files/SustaibabilityReport.pdf)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 15 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.