Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

ECG - The Association of European Vehicle Logistics

Identifikačné číslo v Registri: 2297093238-71
Dátum registrácie: 24.7.2008 16:41:26

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 15.7.2014 20:36:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15.7.2014 20:36:51


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: ECG - The Association of European Vehicle Logistics
Skratka: ECG
Právna forma: International non profit association (aisbl)
Internetová stránka: http://www.ecgassociation.eu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Costantino Baldissara
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Tom Antonissen
Funkcia: EU Affairs Adviser

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Boulevard Auguste Reyers  80
1030 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 27068280
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: E-mail address used for all general enquiries: info@ecgassociation.eu

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: ECG is the association of the finished vehicle logistics sector in Europe. It represents over 80% of the European automotive outbound logistics industry, distributing vehicles by road, rail, sea and inland waterways. Member-companies are responsible for the movement and post-production modification of such vehicles after they leave the factory and before they arrive at the franchised dealership.

Today ECG members come from 27 countries accross Europe - including Georgia, the Russian Federation, Ukraine, Western Balkans and Turkey - and have an aggregate direct turnover of around €22bn, employing more than 70,000 people. They own or operate over 400 car carrying ships, some 18,100 purpose-build railway wagons, 85 river barges and 18,500 specialist road transporters.

ECG’s objective is to promote the interests of the finished vehicle logistics sector by highlighting its role as a vital and essential link in the automotive supply chain.
Its task is to monitor current and future EU policies, internally discuss with members important developments affecting the sector and to lobby European institutions so that its needs are recognized and taken into account in the EU policy making process.

ECG also provides information, training and networking events to its members and liaises, on behalf of its membership, with vehicle manufacturers (OEMs), their trade associations and other EU and international organisations.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1,5
Doplňujúce údaje: The EU Affairs Adviser is occasionally supported by the Executive Director when engaging in lobbying activities.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Michael Guy STURGEON 23.8.2013 21.8.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The EU Transport White Paper and ensuing regulatory developments in the fields of Logistics, Road, Rail and Maritime Transport, as well as Environmental policy.
More specifically:
- Weights & Dimensions (Review of Directive 96/53)
- Secure Truck Parking Areas (ITS Directive & Action Plan)
- Internal Market for Road Freight
- TEN-T (Guidelines & CEF)
- Rail Freight Corridors & 4th Railway Package
- Low Sulphur in Marine Fuels

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Mobility for Prosperity in Europe - MPE
www.mobilityeurope.eu
In 2012 its operational secretariat (Brussels office) was moved to the European Union Road Federation (ERF)
2013 membership fee: €1.000

iMobility Forum
www.imobilitysupport.eu/imobility-forum
2013 membership fee: free of charge

European Logistics Platform - ELP
www.european-logistics-platform.eu
2013 membership fee: €1.000

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
The EU Affairs Adviser is a member of SEAP in his personal capacity, and is thus bound by their Code of Conduct as well