Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Raha-automaattiyhdistys

Id-nummer i registret: 20823586298-69
Registreringsdag: 2011-07-26 10:32:42

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-18 10:00:08
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-18 10:00:08


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Raha-automaattiyhdistys
Förkortning: RAY
Associationsform (rättslig ställning): julkisoikeudellinen yhdistys
Webbplats: https://www.ray.fi/fi

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Velipekka Nummikoski
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jarmo Kumpulainen
Befattning: Director, Business Intelligence, CSR, International Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Turuntie  42
02650 Espoo
FINLAND
Telefon: (+358) 943701
Fax: (+358) 943702458
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 94 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


-

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Folkhälsa
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Ungdom

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 1 600
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • FINLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
RAY on jäsenenä kahdessa pelialan kattojärjestössä:
European Lotteries (EL) ja European Casino Association (ECA)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 791 400 000
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 791 400 000
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Pelitoiminnan tuotot (ml. myynti ja vuokraus 1,8 M€) : 791 400 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Pelitoiminnan tuotto, 791,4 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2013 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2013 ne tuottivat 591,5 miljoonaa euroa. Lisäksi myynti- ja vuokraustuottoja 1,8 miljoonaa euroa.

•Digitaalisten kanavien tuotto oli 60,0 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2013 27,9 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 110,2 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2013 RAY jakoi avustuksina yhteensä 301 miljoonaa euroa 779 järjestölle 1 596 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2013 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 112,3 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 102,8 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2013 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 94,8 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 66,4 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee noin 1600 ihmistä.
•Nettoinvestoinnit ja muut kulut olivat yhteensä 124,9 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän kaluston uusiminen sekä teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.