Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Raha-automaattiyhdistys

Αριθμός μητρώου: 20823586298-69
ημερομηνία της εγγραφής: 26/07/2011 10:32:42

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 18/07/2014 10:00:08
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 18/07/2014 10:00:08

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Raha-automaattiyhdistys

RAY

julkisoikeudellinen yhdistys

    Τμήμα εγγραφής

VI – Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.

Λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς, κ.λπ.

    Στοιχεία επικοινωνίας

Turuntie, 42
02650 Espoo
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

(+358) 943701

(+358) 943702458

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Velipekka Nummikoski

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Jarmo Kumpulainen

Director, Business Intelligence, CSR, International Affairs

    Στόχοι και αποστολή

RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 94 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

-

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Φορολογία

    Μέλη

1.600

 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

RAY on jäsenenä kahdessa pelialan kattojärjestössä:
European Lotteries (EL) ja European Casino Association (ECA)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

791.400.000 €

 €

 €

 €

 €

 €

791.400.000 €

 €

 €

791.400.000 €

>= 50.000  € και < 100.000  €

Pelitoiminnan tuotto, 791,4 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2013 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2013 ne tuottivat 591,5 miljoonaa euroa. Lisäksi myynti- ja vuokraustuottoja 1,8 miljoonaa euroa.

•Digitaalisten kanavien tuotto oli 60,0 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2013 27,9 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 110,2 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2013 RAY jakoi avustuksina yhteensä 301 miljoonaa euroa 779 järjestölle 1 596 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2013 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 112,3 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 102,8 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2013 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 94,8 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 66,4 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee noin 1600 ihmistä.
•Nettoinvestoinnit ja muut kulut olivat yhteensä 124,9 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän kaluston uusiminen sekä teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.