Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Raha-automaattiyhdistys

Αριθμός μητρώου: 20823586298-69
ημερομηνία της εγγραφής: 26/7/2011 10:32:42 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 18/7/2014 10:00:08 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 18/7/2014 10:00:08 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Raha-automaattiyhdistys
Ακρωνύμιο: RAY
Νομικό καθεστώς: julkisoikeudellinen yhdistys
Δικτυακός τόπος: https://www.ray.fi/fi

Τμήματα

Τμήμα: VI – Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.
και ειδικότερα: Λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς, κ.λπ.

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Velipekka Nummikoski
Θέση: CEO

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Jarmo Kumpulainen
Θέση: Director, Business Intelligence, CSR, International Affairs

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 42 Turuntie 
02650 Espoo
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+358) 943701
Αριθμός φαξ: (+358) 943702458
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, johon kuuluu 94 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Järjestöt ovat edustettuina ylintä toimintavaltaa käyttävässä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen muodostavat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa.

Arpajaislain mukaan Raha-automaattiyhdistyksellä (RAY) on yksinoikeus raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan Suomessa.

RAY:n yksinoikeusasema pelinjärjestäjänä asettaa erityisvaatimuksen vastuullisesta pelitoiminnasta. RAY:n yhteiskuntavastuuta ohjaa vastuullisuusohjelma, joka kattaa sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osa-alueet. RAY:n tavoitteina ovat erityisesti:

•Pelaajien oikeusturvan takaaminen
•Väärinkäytösten estäminen
•Pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentäminen.

Koko RAY:n voitto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustukset jaetaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan järjestöille hakemusten perusteella. Hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Avustusten jakoa ohjaavat RAY:n hallituksen laatimat linjaukset ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehty tulossopimus.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 1
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


-

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Φορολογία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 1.600
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
RAY on jäsenenä kahdessa pelialan kattojärjestössä:
European Lotteries (EL) ja European Casino Association (ECA)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 791.400.000
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 791.400.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών:
Pelitoiminnan tuotot (ml. myynti ja vuokraus 1,8 M€) : 791.400.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Pelitoiminnan tuotto, 791,4 miljoonaa euroa, muodostui vuonna 2013 seuraavasti:

•Suurin osa RAY:n tuotosta tulee yhteistyökumppanien tiloissa sijaitsevista raha-automaateista. Vuonna 2013 ne tuottivat 591,5 miljoonaa euroa. Lisäksi myynti- ja vuokraustuottoja 1,8 miljoonaa euroa.

•Digitaalisten kanavien tuotto oli 60,0 miljoonaa euroa. Ray.fi:ssä voi pelata raha-automaatteja, kasinopelejä sekä nettipokeria.

•Casino Helsinki on RAY:n lippulaiva Helsingin keskustassa. Se tuotti vuonna 2013 27,9 miljoonaa euroa.

• RAY:n omat pelisalit ja ravintoloiden pöytäpelit ympäri Suomea tuottivat 110,2 miljoonaa euroa.

•Vuonna 2013 RAY jakoi avustuksina yhteensä 301 miljoonaa euroa 779 järjestölle 1 596 eri kohteeseen. Lisäksi Valtiokonttorin kautta ohjattiin vuoden 2013 aikana sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen yhteensä 112,3 miljoonaa euroa. Tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet potilasjärjestöt, mielenterveysyhdistykset sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kuntien ja valtion vastuulla oleviin palveluihin tukea ei jaeta. RAY tukee paitsi järjestöjen perustoimintaa myös ajankohtaisiin teemoihin tai määräaikaisiin projekteihin liittyviä hankkeita.

•Sijoituspaikkamaksuja maksettiin 102,8 miljoonaa euroa. Nämä maksut ovat korvauksia RAY:n yhteistyökumppaneille siitä, että he luovuttavat tilojaan pelitoimintaan. Valtaosa RAY:n peleistä on yhteistyökumppaneiden tiloissa eikä vastaavaa järjestelmää ole missään muualla.
•Vuonna 2013 pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 94,8 miljoonaa euroa.
•Palkkoihin ja sosiaalikuluihin kului 66,4 miljoonaa euroa. RAY:ssä työskentelee noin 1600 ihmistä.
•Nettoinvestoinnit ja muut kulut olivat yhteensä 124,9 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyy muun muassa pelitoiminnassa käytettävän kaluston uusiminen sekä teknologian kehittäminen ja ylläpitäminen. Vuokramenoja kertyy eri puolilla maata sijaitsevista tiloista. Koko valtakunnassa toimiminen aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi kuluja syntyy muun muassa kiinteistöjen ja koneiden ylläpidosta, vakuutusmaksuista ja tuoteinformaation antamisesta kuluttajille.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.