Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Αριθμός μητρώου: 19494262214-69
ημερομηνία της εγγραφής: 03/09/2009 12:37:21

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 17/03/2015 11:51:15
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 17/03/2015 11:51:15
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 17/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FECOPPAS

ASOCIATIVA

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Area de Servicios Logísticos. Puerto de Gijón., s/n Apartado nº 7.- EL MUSEL
33212 GIJÓN
ΙΣΠΑΝΙΑ

(+0034)985175809

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  JUAN DIMAS GARCIA ACEBAL

PRESIDENTE

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  MARIA JOSE RICO FERNÁNDEZ

SECRETARIA GENERAL

    Στόχοι και αποστολή

Entidad sin ánimo de lucro, representativa de los intereses del sector pesquero asturiano.

Realizamos labores de información, coordinación, gestión, y representación de los intereses socio-económicos del sector pesquero del Principado de Asturias.

Asimismo colaboramos con la Administración Nacional y Organismos Europeos, en la puesta en marcha de iniciativas que generen un futuro de viabilidad para el sector pesquero.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

* iniciativas relativas a la pesca artesanal
políticas de desarrollo de comunidades costeras
visibilidad de la mujer en la pesca

iniciativas de mejora de gestión de pesquerías
iniciativas de colaboración con organizaciones intersectoriales
colaboración con instituciones científicas a nivel regional


 

Όχι

comité consultivo de las aguas suroccidentales ( pesca)

Όχι

Όχι

Όχι

Estas son algunos de los objetivos que perseguimos:

* Promover actividades en favor de la pesca costera artesanal.
* Participación en Proyectos que contemplen medidas de diversificación del sector pesquero.
* Participación, en programas que faciliten el desarrollo de zonas costeras dependientes de la pesca.
* Participación en la gestión de las pesquerías objetivo de los pescadores asturianos.
* Colaboración con las Administraciones en labores de difusión en materia de Formación, Seguridad y Prevención de Riesgos.
* Promover iniciativas que interesen al sector pesquero y pueda ser beneficiosa para mejorar las condiciones socio-económicas.
....

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 2

2

0,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον

    Μέλη

cofradías de pescadores del Principado de Asturias ( todas excepto la cofradía de pescadores de Lastres)
18 cofradías de las 19 existentes en Asturias.

* Pertenencia a la Red de Desarrollo Rural del Principado de Asturias. Miembro de la Junta Directiva.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

50.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.