Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Αριθμός μητρώου: 19494262214-69
ημερομηνία της εγγραφής: 3/9/2009 12:37:21 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 21/8/2014 10:47:19 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 21/8/2014 10:47:19 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Ακρωνύμιο: FECOPPAS
Νομικό καθεστώς: ASOCIATIVA
Δικτυακός τόπος:

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  JUAN DIMAS GARCIA ACEBAL
Θέση: PRESIDENTE

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  MARIA JOSE RICO FERNÁNDEZ
Θέση: SECRETARIA GENERAL

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: s/n Area de Servicios Logísticos. Puerto de Gijón. Apartado nº 7.- EL MUSEL
33212 GIJÓN
ΙΣΠΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+0034) 985175809
Αριθμός φαξ: (+0034) 985357712
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Entidad sin ánimo de lucro, representativa de los intereses del sector pesquero asturiano.

Realizamos labores de información, coordinación, gestión, y representación de los intereses socio-económicos del sector pesquero del Principado de Asturias.

Asimismo colaboramos con la Administración Nacional y Organismos Europeos, en la puesta en marcha de iniciativas que generen un futuro de viabilidad para el sector pesquero.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Estas son algunos de los objetivos que perseguimos:

* Promover actividades en favor de la pesca costera artesanal.
* Participación en Proyectos que contemplen medidas de diversificación del sector pesquero.
* Participación, en programas que faciliten el desarrollo de zonas costeras dependientes de la pesca.
* Participación en la gestión de las pesquerías objetivo de los pescadores asturianos.
* Colaboración con las Administraciones en labores de difusión en materia de Formación, Seguridad y Prevención de Riesgos.
* Promover iniciativas que interesen al sector pesquero y pueda ser beneficiosa para mejorar las condiciones socio-económicas.
....

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Ενέργεια
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Περιβάλλον

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
* Pertenencia a la Red de Desarrollo Rural del Principado de Asturias. Miembro de la Junta Directiva.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: 50.000 €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.