Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

AUTIG - Danish Automotive Trade & Industry Federation

Αριθμός μητρώου: 19107072867-07
ημερομηνία της εγγραφής: 21/12/2009 17:38:14

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 09/02/2015 09:51:50
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/02/2015 09:51:50
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 09/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

AUTIG - Danish Automotive Trade & Industry Federation

AUTIG

non-profit organisation

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Skagensgade, 1
DK-2630 Taastrup
ΔΑΝΙΑ

(+45) 35 250 550

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Frank R. Hansen

Director, Secretary General

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Frank R. Hansen

Director, Secretary General

    Στόχοι και αποστολή

AUTIG represents the interests of >100 manufacturers of automotive components and automotive aftermarket distributors. Our activities focus on promotion and maintenance of free competition in the market for vehicle parts, servicing and repair.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Revision of vehicle type approval legislation, eCall legislation, telematics/connected cars legislation, competition policy regarding the automotive industry.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

AUTIG is active on legislative issues relevant to the automotive sector.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1  

1

0,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

AUTIG is a member of CLEPA (European Association of Automotive Suppliers), FIGIEFA (International Federation of Automotive Aftermarket Distributors), GTB (Groupe de Travail Bruxelles 1952), HVR (Danish Federation of Small and Medium-Sized Enterprises)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € και < 24.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.