Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Unioncamere Marche

Αριθμός μητρώου: 19023929267-23
ημερομηνία της εγγραφής: 2/8/2012 4:37:12 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 22/7/2013 6:19:10 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 22/7/2013 6:19:10 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Unioncamere Marche
Ακρωνύμιο: Unimarche
Νομικό καθεστώς: Association
Δικτυακός τόπος: http://www.unioncameremarche.it

Τμήματα

Τμήμα: VI – Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.
και ειδικότερα: Λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς, κ.λπ.

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Maurizio Di Genova
Θέση: Secretary General

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Maurizio Di Genova
Θέση: Secretary General

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 1 Largo XXIV Maggio 
Ταχυδρομική θυρίδα: 418
60124 Ancona
ΙΤΑΛΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+39) 07152242
Αριθμός φαξ: (+39) 0712075140
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Unioncamere Marche is financed by public funding coming from the local Chambers of Commerce and partly from other public institutions and European projects.

Unioncamere Marche represents the 5 Chambers of Commerce of Marche Region. It also acts as a coordinating body for the enhancement of the regional economy through the promotion of the relations with other regional, national and European institutions. Some of its main activities consist in providing information on European policies, legislation and funding programmes through inquiries, seminars and training schemes; promoting partnerships between transnational public and private bodies, and coordinating multi-lateral projects.

The Internationalization Department of “Unioncamere Marche” has been set up following the closure of “Centro Estero”, with the intention of merging all the Internationalization functions of the Regional System of the Chambers of Commerce into one subject within an action directed to rationalize the System resources.
The Department has become the Regione Marche interface in the Internationalization field.
Its activity, which is carried out in co-operation with the “Aziende Speciali” of the local Chambers of Commerce, is developed according to the needs of the territory and consists in identifying the local companies interests and carrying out plans of market analyses and sector research, in order to understand the demand of foreign markets starting from the offers of the local territory and identify the best internationalization strategies.
Furthermore, the Department carries out intradepartmental and intra-provincial events as well as image-events which emphasizes the presence of Marche region abroad, also in co-operation with “Regione Marche”, ICE (Italian Trade Commission) and other local bodies.

Unioncamere Marche is partner in several transnational co-operation projects, providing partner search assistance and supporting the access to new markets in EU and extra-EU countries.

Our main sectors of activity are:
• Structural Funds
• Industrial policies
• R&D
• Education and professional training
• External relations
• Culture
• Tourism
• Enlargement
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 12
Συμπληρωματικά στοιχεία: 1 Secretary General
1 Administrative Responsible
1 Responsible EU project area
1 Institutional Affairs Manager
4 Administrative staff
1 Employees for Institutional Affairs
1 Study and statistics Responsible
1 Researcher
1 Staff involved in EU projects

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


• Attendance of the meetings of the European Parliamentary Committees AGRI, ITRE, EMPL, REGI, FEMM, TRAN, AFET

• creating working papers, reports and studies addressed to stakeholders in the Veneto Region;

• replying to EU public consultations;

• dissemination of European information on EU legislation, initiatives, R&D programmes, calls for tenders, cooperation opportunities, etc.

• Internationalisation Desk activities include several meetings in cooperation with the Regional Government of Veneto and the System of the Chambers of Commerce.

• assistance to SMEs, universities, public bodies regarding various EU programmes.

• organisation of seminars and courses in the following fields:
- Structural Funds
- Environment
- Opportunities in Eastern and Southern Europe – IPA and ENPI Programmes
- Instruments for the promotion of the cooperation between
enterprises
- Internationalisation of SMEs
- R&D
- Culture
- Programme for education and training
- EU project management
- Corporate Social responsibility

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 12
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΙΤΑΛΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Unioncamere Marche belongs directly to the system of Italian Chambers of Commerce (Unioncamere), is closely connected to the Brussels headquarters of the Italian chamber system (SSB Asbl) and indirectly belongs to the network of European Chambers (Eurochambres)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.120.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 120.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις: 30.000
- από εθνική χρηματοδότηση: 20.000
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 10.000
Progetti europei : 60.000
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 1.000.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών:
Chambers of commerce contribution : 1.000.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.