Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Servier

Numer identyfikacyjny w rejestrze 18370091485-91
Data rejestracji: 09-04-07 15:04:19

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-12 17:26:12
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-12 17:26:12


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Servier
Nazwa skrócona:
Status prawny: Fondation
Strona internetowa: http://www.servier.eu

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Dr Jacques Servier
Pełniona funkcja: Président

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Arnaud Mahéas
Pełniona funkcja: Directeur des Affaires publiques européennes

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: rue Carnot  50
F-92284 Suresnes
FRANCJA
Numer telefonu: (+33) 1 55 72 60 00
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Bureau de représentation auprès des institutions européennes
Avenue des Arts 41
B-1040 Bruxelles

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Servier est une organisation de recherche. Toute notre action est dominée par trois grands buts :

- donner satisfaction aux médecins qui nous prescrivent, aux malades qui bénéficient de nos produits ;
- participer au progrès par la recherche. Nous sommes une recherche au moins autant qu’une industrie. La part de nos recettes consacrée à la recherche dépasse 25 % de notre chiffre d’affaires ;
- favoriser l’épanouissement de chacun dans et par son travail dans l’entreprise.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Arnaud MAHEAS 14-03-22 15-03-20
Harold Cottin 14-03-21 15-03-19
Camilla Randazzo 14-02-11 15-02-10

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Proposition de règlement sur les essais cliniques de médicaments à usage humain
Proposition de révision de la directive relative à la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclulsion dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie
Mise en œuvre de la directive 2011/62 sur les médicaments falsifiés
Programme-cadre de recherche – Horizon 2020

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • badania naukowe i technologia
  • przedsiębiorstwa
  • rynek wewnętrzny
  • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Servier est membre de la Fédération européenne des Industries et Associations pharmaceutiques (EFPIA), de la Chambre de Commerce britannique en Belgique (Britcham) et du Cercle des Délégués permanents français (CDPF).

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 10/2012 - 09/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 334 300 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Les coûts déclarés correspondent à la part du budget annuel du bureau de représentation auprès des institutions européennes consacrée aux activités de lobbying direct (frais de fonctionnement et de personnel pour l’essentiel).

Le budget consacré aux affaires publiques européennes de Servier comprend :

- le loyer et l’ensemble des coûts de fonctionnement de son bureau d’affaires publiques européennes ;
- la masse salariale des représentants de Servier affectés exclusivement aux affaires publiques européennes ;
- les frais liés à l’organisation d’évènements ;
- les honoraires de consultance au niveau européen.

Le budget déclaré couvre ainsi l’ensemble des activités du bureau d’affaires publiques européennes au-delà des actions de lobbying telles que définies par le Registre de Transparence

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.