Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Landsorganisationen i Danmark

Tunnusnumber registris: 18082924076-29
Registreerimise kuupäev: 27/08/2010 15:36:32

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 15/06/2015 14:20:54
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 28/01/2015 13:13:25
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 28/01/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Landsorganisationen i Danmark

LO

Forening

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Ametiühingud ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Islands Brygge, 32D
Postkast: 340
2300 København S
TAANI

(+45) 35246000

Danish Trade Union Office
5, Boulevard du Roi Albert II
Postkast: 24
1210 Bruxelles
BELGIA

(+32) 474563062

    Juriidiliselt vastutav isik

Harald Børsting

Formand

    ELi asjade eest vastutav isik

Stephan Agger

Head of the International Department

    Eesmärgid ja ülesanded

LO har til formål at samle landets fagforbund og varetage lønmodtagernes interesser med baggrund i fagbevægelsens værdigrundlag. Målet er, at den enkelte får mulighed for og frihed til at handle selv - grundlaget skabes gennem solidaritet og fællesskab.

LO vil arbejde for:
- gennem kollektive overenskomster at sikre den enkelte lønmodtagers rettigheder og tryghed i arbejdslivet
- at styrke lønmodtagernes medbestemmelse på arbejdspladserne
- at den enkelte får muligheder for at tage ansvar for sin egen situation og medansvar for helheden
- at ingen forskelsbehandles, hverken direkte eller indirekte på grund af køn, alder, handicap, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.
- at der på et bæredygtigt grundlag skabes job til alle, økonomisk retfærdighed og lige adgang til samfundsgoderne
- et velfærdssamfund, der bygger på demokrati, tryghed, social retfærdighed, et rent miljø og udviklingsmuligheder for den enkelte.

LO vil også arbejde for udsatte grupper uden for medlemskredsen, der har vanskeligt ved at få plads på arbejdsmarkedet og i samfundet, og for at nedbryde den negative sociale arv.

LO vedkender sig et globalt ansvar. Solidariteten omfatter lønmodtagere i alle dele af verden, og LO vil bidrage til at sikre politiske, sociale og økonomiske rettigheder for alle.

LO er anerkendt som deltager i den sociale dialog på hovedorganisationsniveau.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Beskæftigelsespolitik, økonomisk politik, handelspolitik, social dialog, arbejdsret/ansættelsesret.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

LO varetager lønmodtagernes interesser på europæisk plan gennem indsamling af information og dialog med beslutningstagere. Endvidere fortalervirksomhed for den danske overenskomstbaserede model.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 3  

3

3

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Thomas HEIDENER 25/09/2014 23/09/2015

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

LO er medlem af EFS (ETUC), IFS (ITUC) og NFS

    Finantsandmed

01/2014  -  01/2015

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.