Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Bureau Brussel Vewin -Unie van Waterschappen

Identitātes numurs Reģistrā: 17798717671-62
Reģistrācijas datums: 13/01/2012 10:29:44

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 23/04/2015 18:01:51
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 23/04/2015 09:22:32
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 23/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Bureau Brussel Vewin -Unie van Waterschappen

UvW

Vereniging

    Reģistra nodaļa

VI - Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.

Reģionālas struktūras

    Kontaktinformācija

Koningskade / Bezuidenhoutseweg, 40 / 12
Den Haag / Den Haag 2596 AA/ 2509 LP
NĪDERLANDE

(+31) 703519751

Square de Meeûs 38-40
Brussel 1000
BEĻĢIJA

(+32) 4016155

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Àlbertus Vemuë

Director

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Esther Boer

EU Affairs

    Mērķi un uzdevumi

Het bieden van advies, het verstrekken van inlichtingen en het verlenen van andere diensten aan de leden.

Belangenbehartiging van de Nederlandse organisaties Unie van Waterschappen en Vewin (Vereniging van Waterbedrijven in Nederland).

Volgen van het Europees wetgevingstraject op voor deze organisaties belangrijke terreinen.

Aanleveren van informatie aan de leden van het Europees parlement die zich actief bezighouden met de voor de watersector belangrijke dossiers om hen te ondersteunen in het besluitvormingsproces.
Coordinerend, stimulerend en adviserend optreden
Voorlichting geven aan de leden
Behartigenvan overige belangen waterschappen

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
Hervorming van het regionaal beleid 2014-2020
Richtlijn voor het op de markt brengen van biociden
Prioritaire stoffen
Blauwdruk ter bescherming van de Europese watervoorraden
Concessierichtlijn
Waterschaarste en droogte
Kaderrichtlijn water
Aanbestedingen
Staatssteun
Muskusratten
Drinkwaterrichtlijn
Grondwaterrichtlijn
Urban waste water directive
Water hergebruik (reuse)
Horizon 2020
Concessierichtlijn
TTIP
Right2Water Burgerinitiatief


 

Via onze koepelorganisaties nemen wij deel aan de Common Implementation strategy working groups (CIS)

Common Implementation Strategy working groups
Strategic Coordination Group

The EP Inetrgroup on AGriculture, sub working group on water and agriculture (Mr Dantin is chair)

Herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
Hervorming van het regionaal beleid 2014-2020
Richtlijn voor het op de markt brengen van biociden
Prioritaire stoffen
Blauwdruk ter bescherming van de Europese watervoorraden
Concessierichtlijn
Waterschaarste en droogte
Kaderrichtlijn water
Aanbestedingen
Staatssteun
Muskusratten
Drinkwaterrichtlijn
Grondwaterrichtlijn
Urban waste water directive

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 2   50%: 100  

102

52

het Bureau Brussel bestaat uit 2 voltijdse medewerkers. Bij de organisaties in Nederland werken de Nederlandse collega's van Vewin en de Unie van waterschappen die met ons meedenken over EU beleid.

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Esther Ilona BOER 25/04/2015 23/04/2016
Tom Bijkerk 08/08/2014 06/08/2015

    Interešu jomas

 • Attīstība
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tirdzniecība
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

0

23 waterschappen(0),
10 drinkwaterbedrijven(0)

 • NĪDERLANDE

Eureau
Euwma
EWA
CEEP
EWP
WSSTP

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € un < 99 999 €

9 104 154 €

 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

9 104 154 €

8 699 054 €

220 000 €

185 100 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.