Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

Identifikační číslo v rejstříku: 16594485255-17
Datum registrace: 08/02/2011 15:01:57

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 11/03/2015 17:59:57
Datum poslední roční aktualizace je: 11/03/2015 17:59:57
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 11/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

NVvTO

Vereniging

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Baksteen, 14
Poštovní přihrádka: 103
6580 AC Malden
NIZOZEMSKO

(+31) 0681951668

    Osoba s právní odpovědností

paní  Marloes Gelsing

Secretaris

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Marloes Gelsing

Secretaris

    Cíle a úkoly

De NEderlandse Vereniging voor Thuisonderwijs heeft ten doel:
a. thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen jongeren,- ongeacht religie, levensbeschouwing, land van herkomst, etnische identiteit, beroep, pedagogische visie, staat van gezondheid en/of invaliditeit van ouder of kind gelegenheid te geven tot vereniging;
b. belangen van thuisonderwijzende ouders en thuisonderwezen leerlingen te behartigen; en
c. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen voor zover mogelijk.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. thuisonderwijzende ouders te ondersteunen met onder andere het verstrekken van informatie en het organiseren van bijeenkomsten;
b. in communicatie te treden met derden over thuisonderwijs en alles wat daarmee te maken heeft; en
c. voorts al hetgeen verrichten dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Beleid en wetgeving op het gebied van onderwijs, leerplicht en mensenrechten


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Verstrekken van informatie over thuisonderwijs en relevante wetgeving door middel van persoonlijk contact (telefonisch, per e-mail, lezingen)

Juridisch advies en support op vrijwillige, peer-to-peer basis.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Spravedlnost a základní práva
  • Vzdělávání

    Členství a příslušnost

200

  • BELGIE
  • NIZOZEMSKO

    Finanční údaje

01/2014  -  01/2015

< 9 999 €

3 000 €

0 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

0 €

0 €

3 000 €

0 €

3 000 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.