Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

BergsteinWassermann

Identifikačné číslo v Registri: 16017467806-44
Dátum registrácie: 23.1.2012 10:38:38

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 13.1.2014 18:27:41
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13.1.2014 16:01:34


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: BergsteinWassermann
Skratka: BW
Právna forma: Private company
Internetová stránka: http://www.bergsteinwassermann.com

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Petrus J.C. Teulings
Funkcia: Partner

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Petrus J.C. Teulings
Funkcia: Partner

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Zandvoortstraat  13-15
2586 VT The Hague
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+31) 0634861180
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: BergsteinWassermann, BW is a The Hague based, full service lobby, public affairs and association management company.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Consultation submissions and participation in EC meetings. Meetings EP members EP et cetera.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 01/2012
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
< 50000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • FETSA

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Code of conduct of Dutch Association for Public Affairs (BVPA)