Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

BergsteinWassermann

Identifikačné číslo v Registri: 16017467806-44
Dátum registrácie: 23/01/2012 10:38:38

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/12/2014 08:13:30
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/12/2014 08:13:30

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

BergsteinWassermann

BW

Private company

    Oddiel registrácie

I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Zandvoortstraat, 13-15
2586 VT The Hague
HOLANDSKO

(+31) 0634861180

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Petrus J.C. Teulings

Partner

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Petrus J.C. Teulings

Partner

    Ciele a poslanie

BergsteinWassermann, BW is a The Hague based, full service lobby, public affairs and association management company.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Činnosti

Consultation submissions and participation in EC meetings. Meetings EP members EP et cetera.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

3

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2011  -  01/2012

< 50 000  €

 • fetsa

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Code of conduct of Dutch Association for Public Affairs (BVPA)