Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

BergsteinWassermann

Identifikačné číslo v Registri: 16017467806-44
Dátum registrácie: 23/01/2012 10:38:38

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/02/2015 16:54:31
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/02/2015 16:54:31
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

BergsteinWassermann

BW

Private company

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Zandvoortstraat, 13-15
2586 VT The Hague
HOLANDSKO

(+31) 0634861180

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Petrus J.C. Teulings

Partner

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Petrus J.C. Teulings

Partner

    Ciele a poslanie

BergsteinWassermann, BW is a The Hague based, full service lobby, public affairs and association management company.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Energy Directive
Packaging Waste Directive
Energy Security Strategy


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Consultation submissions and participation in EC meetings. Meetings EP members EP et cetera.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2011  -  01/2012

5 000 €

< 99 999 €

 • Vereniging Vloeibaar Gas

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Code of conduct of Dutch Association for Public Affairs (BVPA)